Sijaintisi: Ympäristöosaava.fi > Oppilaitokselle
 
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Tukea opetustyöhön

Ympäristöosaava ammattilainen -verkkopalvelua voi hyödyntää oppilaitoksissa monella tavoin. Itseopiskeluaineistoa voi käyttää ammatillisessa opetuksessa, työssäoppimisessa ja opettajien oman osaamisen kehittämisessä. Myös työpaikkaohjaajat voivat aineiston avulla päivittää ympäristöosaamistaan.

Verkkopalvelu osana nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta

Verkkosivut koostuvat kuudelle toimialalle tuotetusta materiaalista, joiden sisältöä oppilaitokset voivat hyödyntää osana ammatillista opetusta.

Kuva: Verkkopalvelu osaksi ammatillista koulutusta.

Osana opetusta ja oppilaitoksen kehittämistä

Opettajat voivat hyödyntää verkkopalvelun materiaaleja osana ammatillista opetusta (opintomateriaalit ja osaamistesti) sekä oppilaitoksen työsalien käytäntöjen kehittämisessä (organisaation kehittämistyökalut) yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijat voivat aloittaa tutustumalla itsenäisesti aineistoihin, erityisesti Ammattilainen ja ympäristö -osioon. Osio on kaikkien toimialojen aineistossa ensimmäisenä ja se toimii erinomaisesti opiskelijan perehtymisessä ympäristösanastoon, ympäristöongelmiin ja erilaisiin ilmiöihin.

Kun opiskelija on edennyt opinnoissaan ja saanut ammattialakohtaista tietotaitoa, hänen on hyvä tutustua toimialakohtaisiin materiaaleihin. Niissä keskitytään toimialan tärkeimpiin ympäristönäkökohtiin ja ympäristövastuullisiin toimintatapoihin. Aihealueina ovat mm. materiaali- ja energiatehokkuus, vedensäästö, kemikaalien käyttö ja ympäristöriskit.

Opiskelun aikana voi harjoitella osaamistestiä. Kun opiskelija on sisäistänyt toimialakohtaisen aineiston, hän voi suorittaa osaamistestin osaamisensa arvioimiseksi. Testin kysymykset ja opintomateriaalit auttavat syventämään ammatillista ympäristöosaamista ja liittämään sen käytännön työprosesseihin.

Organisaatioiden kehittämiseen tarkoitetun osion kehittämistyökaluja voi hyödyntää oppilaitoksen oman työsalin ympäristönäkökohtien kehittämiseen yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Näin osaaminen saadaan sidottua oman ammattialan työprosessiin ja työmenetelmiin. Tämä mahdollistaa myös oman työprosessin ympäristötehokkuuden arvioinnin ja sen pohjalta tehtävän työprosessin kehittämiskeskustelun yhdessä. Näin luodaan valmiuksia myös elinikäiselle oppimiselle.

Osana työssäoppimista

Toimialakohtaista aineistoa voi käyttää myös tukemaan työssäoppimista. Opintomateriaaliin tutustumalla työssäoppija voi perehtyä työprosessinsa ympäristökysymyksiin.

Kehitä organisaatiota -osion alakohtaisia tarkistuslistoja voi hyödyntää työssäoppimistehtävissä. Opiskelijoille voi antaa esimerkiksi työssäoppimisjakson ennakkotehtäväksi tutustua tarkistuslistoihin. Tällöin opiskelijaa ohjataan jo etukäteen kiinnittämään huomiota esimerkiksi jätehuollon tai energiatehokkuuden käytäntöihin työssäoppimispaikoissa. Työssäoppija voi työssäoppimistehtävineen kehittää työpaikan käytäntöjä yhdessä henkilöstön kanssa. Jakson jälkeen kokemuksista keskustellaan opettajan johdolla.

Myös työpaikkaohjaaja voi hyödyntää aineistoa oman osaamisensa päivittämiseen.


Kuva: Työssäoppiminen ja kestävä kehitys. Lähde: OKKA-säätiö, Kestävän kehityksen WEB-arviointijärjestelmä.

Esimerkkejä käytännön sovelluksista

Ruokapalvelualalta on jo hyviä kokemuksia aineiston käytöstä osana opetusta ja työssäoppimista. Useat oppilaitokset ovat hyödyntäneet ruokapalvelualan aineistoa opetuksessaan (ruokapalvelualan aineisto on ollut aiemmin verkossa nimellä Ympäristöpassi).

Oppilaitosesimerkkejä


 • Länsirannikon Koulutus Oy /WinNova/MaRaTa-ala/Rauma
  • Opiskelijat, I-vuosikurssi 2011-2012
  • Opiskelijat, II-vuosikurssi 2011-2012
  • Opiskelijat, III-vuosikurssi 2011-2012
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä /Keuda Järvenpää Sibeliuksenväylä
  • 1. vuoden opiskelijat 2011-2012
  • 2. vuoden opiskelijat 2011-2012
  • 3. vuoden opiskelijat 2011-2012
  • ammattiopiston opiskelijat (nuoret)
 • Koulutuskeskus Salpaus, Aikuiskoulutus, opiskelijat
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, MaRaTa- ja elintarvikeala

Esimerkkejä toteutusmalleista oppilaitoksissa


Faktia, humanistinen- ja kasvatusala

"Hyödynnän palvelua niin, että Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittajat tutustuvat Ympäristöosaava ammattilainen -palvelun sote-alan aineistoon ja tekevät osaamistestin. Heidän pitää osata ohjata lapsia ja nuoria kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja siksi näen tärkeänä syvällisemmän paneutumisen ympäristöasioihin."
 
- Leena Liukkonen, kouluttaja

Faktia, sosiaali- ja terveysala

"Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneen tulee osata toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Ympäristöosaava ammattilainen -palvelu tarjoaa tähän hyvän itsenäisesti suoritettavan harjoitusaineiston ja osaamistestin, joita tutkinnon suorittajamme ohjataan käyttämään."
 
- Maria Arjoniemi, kouluttaja


Hyria koulutus Oy, MaRaTa-ala

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa kokin ja tarjoilijan tutkinnoissa (nuoret) käydään materiaali läpi ja tehdään osaamistestit kaikissa ryhmissä seuraavasti:

 • tarjoilijoilla Asiakaspalvelu ja myynti -tutkinnonosassa
 • kokeilla Lounasruokien valmistus -tutkinnonosassa.

Aikuiskoulutuksessa osa opiskeluaineistosta on tulostettu ryhmälle ja he selvittävät ammattialakohtaisia asioita ryhmätyönä. Esimiesopiskelijoilla on Moodlessa tehtävänä opiskella aineisto ja suorittaa osaamistesti sähköisesti etäopiskeluna. Lisäksi he selvittävät omatoimisesti tutkintoonsa oman työpaikkansa ympäristöasioita.

Savon ammatti- ja aikuisopisto, MaRaTa-ala

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa nämä opiskeluaineistot on sisällytetty opetukseen ja opiskelijat suorittavat osaamistestit seuraavasti:
 • kokin koulutusohjelmassa Annosruokien valmistus -tutkinnonosassa
 • tarjoilijan koulutusohjelmassa Annosruokien tarjoilu ja myynti -tutkinnonosassa.

"Kokin koulutusohjelmassa Annosruokien valmistus -jakson osana on Ekologinen annosruoka (1 ov), jonka osana opiskelijat suorittavat Ympäristöosaavan ammattilaisen osaamistestin. Olemme käyttäneet aikaa noin kaksi tuntia harjoitteluun, materiaalipankin käyttöön ja sitten testin suoritukseen. Suurin osa opiskelijoista saa testin tuossa ajassa suoritettua, osa suorittaa itsenäisesti kotona ja joidenkin kanssa se tehdään yhdessä. Aineisto on selkeyttänyt ruoan ympäristövaikutuksia ja tuonut opetukseen laaja-alaisempaa näkökulmaa."
 
- Maija-Leena Virtala, ruokatuotannon lehtori, Savon ammatti- ja aikuisopisto
 
"Olen käyttänyt ruokapalvelualan aineistoa sellaisenaan opetusmateriaalina aikuisopiskelijoiden kanssa (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot, työelämän henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutukset). Materiaali soveltuu erittäin hyvin oppimiskeskustelujen pohjaksi. Jokainen opiskelija voi tuoda keskusteluun omia kokemuksiaan ja keskustelun avulla voidaan oma toiminta ottaa arvioinnin kohteeksi. Materiaali on helposti kaikkien saatavilla. Osaaminen ja oppiminen voidaan testata testin avulla ja siitä saa todistuksen, jolla on lisäarvoa osaamisen osoittamisessa."
 
- Maija Rissanen, aikuiskouluttaja, matkailu- ja ravitsemisala, Savon ammatti- ja aikuisopiston työelämäpalvelut