Sijaintisi: Kiinteistönhoitoala > 1. Opiskele > Kiinteistönhoitoala ja ympäristö
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Kiinteistönhoitoala ja ympäristö

Tämä aineisto on suunnattu kiinteistönhoitajille. Siivouspalveluille on oma aineistonsa.

Tässä osiossa on oppimistavoitteina:

  • ymmärtää kiinteistönhoitajan työn tärkeys kiinteistön energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän kannalta
  • ymmärtää energiatehokkuuden ja kustannussäästöjen yhteys
  • ymmärtää kiinteistönhoidon ympäristövaikutusten kokonaisuus
  • ymmärtää kiinteistönhoidon rooli kestävässä kehityksessä.

Kiinteistönhoitajan ammattitaito tuo säästöjä

Ammattitaitoinen kiinteistönhoitaja on kiinteistön omistajan ja isännöitsijän avainhenkilö. Hän huolehtii säännöllisillä hoitotoimilla kiinteistön kunnosta ja olosuhteista sekä toimii linkkinä asiakkailta saadun tiedon välittämisessä. Hyvän isännöinnin kannalta tämä viestiyhteys on tärkeä, sillä muuten moni kiinteistön kuntoon liittyvä asia saattaa jäädä vain kiinteistönhoitajan tietoon.

Kiinteistönhoitoon kuuluu teknisten järjestelmien hoitoa, viallisten ja kuluneiden kohteiden korjaamista ja uusimista, jätehuoltoa ja ulkoalueiden hoitoa. Tavoitteena on, että kohteen laatutaso pysyy mahdollisimman hyvänä.

Kiinteistön ennaltaehkäisevä ylläpito on järkevää sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Kun viat huomataan ja korjataan nopeasti, jäävät vahingot ja kustannukset mahdollisimman vähäisiksi. Säännöllinen hoito ja huolto vähentävät käyttökatkoksia ja varmistavat järjestelmien toimivuuden ja pitkän käyttöiän.

Ympäristövastuullisen kiinteistönhoidon konkreettisia hyötyjä asiakkaalle ovat myös energian ja veden kulutuksen ja sen myötä kustannusten väheneminen.

Jokaisen ammattilaisen ympäristöosaamisella on merkitystä. Ympäristöosaamisen tulisi olla luonnollinen osa ammattitaitoa. Kun kiinteistönhoitajalla on vahvan toimialaosaamisen lisäksi ympäristöosaamista, hänellä on hyvät edellytykset edistää ympäristövastuullista toimintaa asiakaskiinteistöissään. Lue lisää ympäristöosaamisen tarpeista.

Ympäristövastuullisuus lisää kiinteistönhoidon arvostusta

Ammattitaitoinen kiinteistönhoito tuottaa hyötyä ympäristölle esimerkiksi energiansäästön kautta, vaikka ympäristövastuullisuus ei olisi toiminnan lähtökohta. Ympäristön huomioiminen tuo kuitenkin toimintaan uusia näkökulmia ja pitkän aikavälin tavoitteita.

Paine ympäristöä säästäviin ratkaisuihin kasvaa energian hinnan noustessa, mutta myös asiakkaiden tietoisuus ympäristöstä on kasvussa. Ymmärrys kiinteistönhuollon merkityksestä ympäristölle lisää asiakkaiden arvostusta työtä kohtaan.

Useimmiten yrityselämässä pyritään vähentämään oman toiminnan ympäristöhaittoja. Kiinteistönhoidolla on tämän lisäksi merkittävä mahdollisuus auttaa asiakkaita sekä säästämään kustannuksia että pienentämään heidän ympäristövaikutuksiaan.

Ekotehokas kiinteistönhoito on myös kustannustehokasta

Ekotehokkuus on toimintatapa, jossa palvelu tuotetaan laadukkaasti samalla, kun energiaa ja raaka-aineita kulutetaan mahdollisimman vähän. Tehokkuus-sanalla viitataan siihen, että energiaa ja luonnonvaroja ei hukata vaan käytetään hyödyksi tehokkaasti. Jos halutaan korostaa jompaakumpaa näkökulmaa, voidaan puhua myös energiatehokkuudesta tai materiaalitehokkuudesta. Ekotehokkuudella saavutetaan myös kustannussäästöjä.

Ekotehokkaan kiinteistön haluttuja ominaisuuksia ovat esimerkiksi kiinteistön toimivuus, terveellisyys ja viihtyisyys (esimerkiksi hyvä sisäilman laatu) ja pitkä käyttöikä (säännöllinen huolto).

Käyttöiän käsitettä havainnollistaa oheinen kuva.

Kuva: Elinkaareen liittyviä käsitteitä. Lähde: Elinkaarisuunnittelu. Suomi-Viro Interreg III A -hanke, Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke.

Ekotehokkuus kiinteistönhoidossa

Energiatehokkuus

* lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien oikeat säädöt energiankulutuksen minimoimiseksi

* lämpöhäviöiden minimointi

* kiinteistönhoidosta aiheutuvan liikenteen minimointi: esimerkiksi tehtävien ketjuttaminen, logistiikan suunnittelu ja järjestelmien etäohjaus

* ajoneuvojen ja koneiden taloudellinen ajo- tai käyttötapa

Materiaalitehokkuus

* materiaalien ja aineiden tarkoituksenmukainen käyttö: käytetään juuri sen verran kuin on tarpeen laadukkaan lopputuloksen kannalta, ei enempää eikä vähempää (esimerkiksi puhdistusaineet, torjunta-aineet ja muut kemikaalit, hiekoitushiekka, suola)

* ylläpidetään kiinteistön laatutasoa ja pidennetään käyttöikää

Seuraa, ennakoi, huolla ja välitä tietoa

Kiinteistönhoitaja käy kiinteistöllä säännöllisesti ja tuntee sen toiminnan käytännön tasolla. Kiinteistöllä tehdyt havainnot ja saadut palvelupyynnöt lisäävät kiinteistön tuntemusta, millä puolestaan voidaan ennakoida tulevaa ja ennaltaehkäistä häiriöitä. Kiinteistönhoitaja onkin avainhenkilö, jonka osaamista kiinteistön omistajan, isännöitsijän ja käyttäjien kannattaa hyödyntää.

Kiinteistönhoitajalla on tärkeä rooli kiinteistön kulutustietojen (lämpö, sähkö, vesi) seuraajana. Seuranta auttaa havaitsemaan kulutuspoikkeamat ja vertaamaan kulutusta vastaavien kiinteistöjen kulutuksiin. Seurantatietojen pohjalta voidaan suunnitella ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet, kuten säätöjen tarkistukset.

Kiinteistönhoitaja huoltaa kiinteistöä ja havaitsee samalla korjaustarpeet, joista välittää tiedon isännöitsijälle. Seurannalla, huoltotoimilla ja pienillä ylläpitokorjauksilla voidaan välttää isompia korjauksia ja saneerauksia ja niistä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Kiinteistön huoltokirja on hyvä käytännön työkalu kiinteistön hoidon ja huollon järjestelmälliseen toteuttamiseen. Huoltokirjaan merkitään kaikki kiinteistöä koskevat havainnot, tarkastukset, huollot, kartoitukset ja korjaustoimet. Dokumentoitu tieto säilyy huoltokirjassa, vaikka työntekijät vaihtuisivat.
Monissa kiinteistöissä on käytössä sähköinen, reaaliaikainen seurantajärjestelmä, esimerkiksi Tampuuri. Sähköinen huoltokirja on helppo ja tehokas tapa pitää kiinteistön huoltoasiat järjestyksessä.

Sähköinen huoltokirja muistuttaa kiinteistä vuosihuolloista. Asukkaat voivat jättää korjauspyynnöt sähköisesti. Vikatilanteet ja korjaukset kirjataan yhteiseen tietokantaan, mikä helpottaa hälytystehtävien hoitoa. Päivystäjän on helppo vilkaista hälytyksen aiheuttaman ongelman mahdollisia aikaisempia korjauksia ennen paikalle menoa. Kulutustiedot voi kirjata suoraan ohjelmaan ja saada ajan tasalla olevaa trenditietoa. Samoin isännöitsijä voi seurata omilla tunnuksillaan kulutuksia.

Kiinteistönhoitajan työ on tärkeää ja omaa tietotaitoa kannattaa jakaa eteenpäin esimerkiksi uusille työntekijöille ja harjoittelijoille, kiinteistön käyttäjille ja isännöitsijälle. Kiinteistönhoitaja voi esimerkiksi opastaa asukasta vettä säästäviin toimintatapoihin samalla, kun tekee vesikalusteiden huoltotoimia.

Kiinteistönhoito on kestävää kehitystä

Taloudellinen kestävyys

Kustannussäästöt lyhyellä ja pitkällä aikavälillä: panostus kiinteistönhoidon laatuun maksaa itsensä takaisin

Ekologinen kestävyys

Energiansäästö

Materiaalitehokkuus

Jätteiden lajittelu

Haittojen minimointi

Sosiaalinen kestävyys

Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä kiinteistö

Motivoituneet työntekijät ja arvostettu työ