Sijaintisi: Kiinteistönhoitoala > Lisätietoa > Lähteet ja linkit
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Lähteet ja linkit

Kiinteistönhoitoala ja ympäristö; Energiansäästö

EKOenergia-verkosto: EKOenergia. Verkossa: http://www.ekoenergy.org/fi/

Eksergia.fi -sivusto: Energiatehokas rakentaminen. Verkossa: http://eksergia.fi/

Elinkaarisuunnittelu. Suomi-Viro Interreg III A -hanke, Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke. 2007. Verkossa: http://kiinkonet.virtualserver11.nebula.fi/sving/uploads/sving/Elinkaaren_suunnittelu.pdf

Helsingin Energia: Energiansäästö. Verkossa: http://www.helen.fi/energiansaasto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut: Ilmastoinfo / Ekokompassi. Verkossa: http://www.ekokompassi.fi/

Helsingin seudun ympäristöpalvelut: Käytä vettä järkevästi. Verkossa: http://www.hsy.fi/vesi/kodinvesiasiat/kaytavettajarkevasti/Sivut/default.aspx

Ilmasto.org -sivusto. Verkossa: http://ilmasto.org

Ilmasto-opas.fi: Rakennusten lämmityksen ilmastovaikutukset. Verkossa: http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/73fa2827-42d1-4fd7-a757-175aca58b441

Isännöintiliitto: Energia ja koti -opas. Verkossa: http://www.isannointiliitto.fi/hallitukselle/oppaat/energiajakotiopas/

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830344

Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan Kustannus Oy. 2012.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Eko-ostaja. Verkossa: http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/energia-ja-vesi/

Lundgren, K. (toim.) 2012. Ympäristöosaajat2025 - Tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla. Suomen ympäristöopisto SYKLI. Verkossa: http://static.ecome.fi/upload/1498/ymparisto_osaajat2025.pdf

Motiva: Eneuvonta.fi. Kuluttajien energianeuvonta. Verkossa: http://www.eneuvonta.fi

Motiva: Koti ja asuminen -sivusto. Verkossa: http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen

Motiva: Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 -raportti. Verkossa: http://www.motiva.fi/files/7168/Kotitalouksien_sahkonkaytto_2011_raportti.pdf

Motiva: Lampputieto.fi. Verkossa: http://www.lampputieto.fi/

Motiva: Topten-Suomi.fi -palvelu: Energiatehokkaimmat laitteet. Verkossa: http://www.topten-suomi.fi

Nousiainen M., Junnila S. ja Puhto J. 2003: Kiinteistönhoidon vaikuttamismahdollisuudet toimitilan ympäristöominaisuuksiin. Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220. Verkossa: http://bes.aalto.fi/en/publications-002/reports/raportti_220/

Rakli ry. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. 2012. 2. laitos. Verkossa: http://www.kiinteistopalvelut.fi/attachements/2012-11-05T10-31-4337.pdf

Suomen arkkitehtiliitto: Kestävän suunnittelun sivusto. Verkossa: http://www.safa.fi/fin/safa/kestavan_suunnittelun_sivusto_-_eko-boxi/energiatehokas_ja_ekologisesti_kestava_rakennus/

Taloyhtiö.net: Huoltokirja. Verkossa: http://www.taloyhtio.net/hoku/huoltokirja/

Työ- ja elinkeinoministeriö: Energia- ja ilmastostrategiat. Verkossa: https://www.tem.fi/energia/energia-_ja_ilmastostrategiat/vuoden_2013_strategia

Työ- ja elinkeinoministeriö. Uusiutuvat energialähteet. Verkossa: http://www.tem.fi/energia/uusiutuvat_energialahteet

Työterveyslaitos, Työpiste: Toimiston sopiva lämpötila. Verkossa: http://tyopiste.ttl.fi/Duunitohtorit/Sivut/Mika_on_sopiva_lampotila_toimistossa.aspx

Valtion ympäristöhallinto: Ymparisto.fi -sivusto: Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus. Verkossa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus

Virta J. ja Pylsy P. 2011: Taloyhtiön energiakirja. Verkossa: http://www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirja/

Ympäristöministeriö. 2009. Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen. Verkossa: http://www.motiva.fi/files/5725/Tyoryhmamuistio_Huoneistokohtaisten_vesimittareiden_kaytto_ja_vaikutukset_rakennusten_energiankulutukseen.pdf

4V-hanke: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin -sivusto. Verkossa: http://www.4v.fi/4v-hanke


Jätteet; Hankinnat

Ekokem Oy. Jätepolun kymmenen askelta. Verkossa: http://www.ekokem.fi/fi/tietopankki/jatepolun-kymmenen-askelta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut: Fiksu vähentää jätettä -sivusto. Verkossa: http://www.hsy.fi/fiksu/

Helsingin seudun ympäristöpalvelut: Kodin vaaralliset jätteet talteen. Verkossa: http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Palvelut/Isannoitsijat/Ohjeita_Vaarallinenjate.pdf

Helsingin seudun ympäristöpalvelut: Jätehuolto, Isännöitsijälle. Verkossa: http://www.hsy.fi/jatehuolto/kiinteiston_jatehuolto/isannoitsijalle/Sivut/default.aspx

Helsingin seudun ympäristöpalvelut: Jätehuolto, Esitetilaus. Verkossa: http://www.hsy.fi/jatehuolto/esitteet_vierailut_koulutus/Sivut/esitteet.aspx

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. 2013. Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012. Koostumustutkimus. Verkossa: http://www.hsy.fi/tietoahsy/Documents/Julkaisut/2_2013_pks_kotitalouksien_sekajatteen_maaja_ja_laatu_lr.pdf

Ilmasto-opas.fi: Kierrätys ja uudelleenkäyttö voivat vähentää kulutusta ja sen ympäristövaikutuksia. Verkossa: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/8bde6ca5-7802-4c36-a4da-34086e9c5287/kierratys-ja-uusiokaytto.html

Jätelaitosyhdistys: Kierrätysinfo. Verkossa: http://www.kierratys.info/

Jätelaki 646/2011. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Kestopuuteollisuus: Kestopuun vastaanottopaikat. Verkossa: http://www.kestopuu.fi/vastaanottopaikat_kotitaloksille.html

Kiertokapula Oy: Jätehuolto. Verkossa: http://www.kiertokapula.fi/jatehuolto

Kohti kierrätysyhteiskuntaa. Valtioneuvoston 10.4.2008 hyväksymä valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016. Verkossa: http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Jatteet/Valtakunnallinen_jatesuunnitelma

Motiva: Lampputieto.fi: Lamppujen kierrätys. Verkossa: http://www.lampputieto.fi/lamput/lamppujen-kierratys/

Niskanen, P. 2010. Hiekoitussepelin uusiokäyttökohteiden kartoitus. Verkossa: http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/7718/Niskanen_Pekka.pdf?sequence=1

Rakennustieto. Kiinteistön jätehuolto. KH-kortti 73-00210. Verkossa: https://www.rakennustieto.fi/kortistot/kh/kortit/00210.html.stx

SER-kierrätys.fi. Verkossa: http://ser-kierratys.fi/

Suomen Pakolaisapu: Roskien lajitteluohjeet. Verkossa: http://www.pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo/kotilo/materiaalipankki.html

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Kemikaalien varoitusmerkit. Verkossa: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/

Vaarallinenjäte.fi: Verkossa: http://vaarallinenjate.fi/

Yleisradio. 2012. "Talven hiekoitussepelit kerätään uusiokäyttöön maanrakentamisen pohjaksi". Verkossa: http://yle.fi/uutiset/talven_hiekoitussepelit_kerataan_uusiokayttoon_maanrakentamisen_pohjaksi/6072348

Valtion ympäristöhallinto: Ymparisto.fi -sivusto / Jätteet ja jätehuolto. Verkossa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto

Ympäristömerkintä - Motiva Services Oy: Joutsenmerkki -sivusto. Verkossa: http://joutsenmerkki.fi/

Ympäristöyritysten Liitto: Jätteiden lajittelu. Verkossa: http://www.ymparistoyritykset.fi/Jatteiden_lajittelu

4V-hanke: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin -sivusto. Kierrätyshuone. Verkossa: http://www.4v.fi/files/4447/Kierratyshuone.pdf

4V-hanke: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin -sivusto. Yhteiskäyttötavarat. Verkossa: http://www.4v.fi/4v-hanke/hyvat_kaytannot/hk/yhteiskayttotavarat


Koneiden ja laitteiden käyttö; Kuljetukset ja liikkuminen

Liikenteen turvallisuusvirasto: Vastuullinen ja taloudellinen ajaminen. Verkossa: http://www.trafi.fi/tieliikenne/ekoautoilu/vastuullinen_ja_taloudellinen_ajaminen

Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Helsingin Energia: Luovasti töihin -sivusto. 2012. Verkossa: http://www.hel.fi/hel2/YMK/luovastitoihin/index.htm

Motiva: Liikenne -osio. Verkossa: http://www.motiva.fi/liikenne

Motiva: Liikenteen energiankulutus ja pakokaasupäästöt. Verkossa: http://www.motiva.fi/liikenne/perustietoa_liikenteesta_ja_ymparistosta/liikenteen_energiankulutus_ja_pakokaasupaastot

Motiva: Taloudellinen ajotapa. Verkossa: http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/taloudellinen_ajotapa

Motiva: Vinkit ennen ajoon lähtöä. Verkossa: http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/taloudellinen_ajotapa/vinkit_ennen_ajoon_lahtoa

Nylund, N-O. Pienkonebensiinin (Alkylaattibensiinin) laatuporrastus. 2010. VTT. Verkossa: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Pienkonebensiini_200510_tarkastettu.pdf

Valtioneuvoston asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta. 2002. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021266


Kemikaalit

Kiinteistöklubi.com: Kaliumformiaatti ympäristöystävällinen liukkaudentorjuntaaine. 2005. Verkossa: http://www.kiinteistoklubi.com/piha/90-hoito-ja-huolto/448-kaliumformiaatti-ympaeristoeystaevaellinen-liukkaudentorjunta-aine

Nystén, T. ym. 2013. Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä (MIDAS). Verkossa: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Vaihtoehtoisten_liukkaudentorjuntaaineiden_kulkeutuminen_pohjavedessa_MIDAS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö. Verkossa: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kemikaalit-ja-ymparisto/Kasvinsuojeluaineet-ja-ymparisto/

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Kemikaalien varoitusmerkit. http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Kemikaalit, biosidit ja kasvinsuojeluaineet. Verkossa: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Käyttöturvallisuustiedote. Verkossa: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kayttoturvallisuustiedote/

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: Reach-neuvonta. Verkossa: http://www.reachneuvonta.fi/fi/EU-asetukset/CLP-asetus/

Työ- ja elinkeinoministeriö: Yrityssuomi.fi /Miten huolehdin kemikaaleista. Verkossa: http://www.yrityssuomi.fi/miten-huolehdin-kemikaaleista-

Työsuojeluhallinto: Kemikaalit. Verkossa: http://www.tyosuojelu.fi/fi/kemikaalit

Ympäristömerkintä - Motiva Services Oy: Joutsenmerkityt tuotteet ja palvelut. Verkossa: http://joutsenmerkki.fi/tuotteet-palvelut/


Ympäristöriskit

Kianta, J. 2008. Kylmäainetilanne 2008. Suomen kylmäyhdistys ry. Verkossa: http://www.skll.fi/yhdistys/www/att.php?type=2&id=37

Oksa, P. ym. Asbesti rakennustyössä. Työterveyslaitos. Verkossa: http://www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/vaaralliset_aineet/eristeaineet/asbestituotteet/Documents/asbesti_rakennustyossa.pdf

Suomen Riskienhallintayhdistys: PK-RH®riskienhallinta -sivusto. Verkossa: http://www.pk-rh.fi/

Suomen ympäristöopisto SYKLI: POVERI-riskienhallintatyökalu. Verkossa: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin671698&SID=c4822c5f-15e7-448e-b67f-72c7880a3da7&dy=1220515183

Työ- ja elinkeinoministeriö: Yrityssuomi.fi. Mitä ovat ympäristöriskit. Verkossa: http://www.yrityssuomi.fi/mita-ovat-ymparistoriskit-