Sijaintisi: Kiinteistönhoitoala > 1. Opiskele > Jätehuolto > Jätteiden lajittelu ja jätehuollon toimivuus
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Jätteiden lajittelu ja jätehuollon toimivuus

Kiinteistönhoitaja seuraa jätehuollon toimivuutta. Käytännössä työ tarkoittaa lajittelun toimivuuden seurantaa, astioiden oikean mitoituksen, täyttöasteen ja kunnon seurantaa sekä jätetilojen siisteydestä ja kunnosta huolehtimista.

Tämän lisäksi kiinteistönhoitajan on hyvä tietää jätteiden lajittelu- ja hyötykäyttömahdollisuuksista toiminta-alueellaan laajemminkin, jotta hän voi opastaa kiinteistön käyttäjiä.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelaissa määriteltyjä jätehuollon periaatteita. Ne määrittävät konkreettisesti, mitä jätejakeita kiinteistöillä on kerättävä erikseen. Näiden määräysten tunteminen on kiinteistönhoitajalle tärkeää.

Jätteiden lajittelu on tarpeen, jotta eri jätejakeita voidaan hyödyntää raaka-aineena. Kierrätysmateriaali säästää neitseellisiä raaka-aineita ja tuotannossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisempiä. Esimerkiksi kierrätetystä paperista valmistetaan sanomalehtipaperia ja lasista pakkauslasia ja lasivillaa.

Kierrätyksen ympäristöhyödyt

Jätejakeiden lajittelu säästää ympäristön lisäksi jätehuollon kustannuksia, sillä lajittelemattomasta sekajätteestä veloitetaan korkeampi jätemaksu.

Yleisimmät jätejakeet

Sekajätteen lisäksi yleisimmät erikseen kerättävät jätejakeet ovat biojäte, paperi, keräyskartonki, metalli ja lasi. Vaaralliset jätteet on kerättävä aina erikseen ja toimitettava asianmukaiseen vastaanottopisteeseen, ks. tarkemmin.

Lisäksi voidaan kerätä erikseen esim. energiajätettä. Energiajätettä ovat mm. monet muovit.

Energiajätteen lajittelu, esimerkki

Liikekiinteistöistä kerätään usein erikseen valkoinen konttoripaperi sekä lehdet ja mainokset, samoin aaltopahvi. Liike- ja teollisuuskiinteistöissä voidaan kerätä lisäksi muita toimialalle tyypillisiä jätteitä, kuten puulavoja, muoveja, styroxia tai metalliromua.

Tuottajavastuuseen kuuluvat jätteet

Tuottajavastuu tarkoittaa, että tuotteen valmistajien ja maahantuojien tulee huolehtia tuotteen asianmukaisesta jätehuollosta ja kierrätysmahdollisuuksien järjestämisestä sekä vastata myös niiden kustannuksista. Tuottajan tulee ottaa tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet maksutta vastaan. Tällaisia jätejakeita ovat romuajoneuvot, käytöstä poistetut renkaat, paristot ja akut, keräyspaperi, pakkaukset ja pakkausjätteet, juomapakkaukset sekä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Kiinteistönhoitajan tehtävänä on varmistaa, että kiinteistön jätekatoksiin mahdollisesti toimitetut sinne kuulumattomat jätejakeet ohjataan oikeaan vastaanottopisteeseen. Katso tarkemmin Tuottajavastuuseen kuuluvien jätteiden kierrätys.

Jätetiloihin kuulumattomat isot tavarat

Kiinteistöjen jätetiloihin ja kellarikäytäville päätyy ajoittain esim. hylättyjä huonekaluja ja polkupyöriä. Ehjät kuuluvat kierrätyskeskukseen, lähetystorille tai vastaavaan, rikkinäiset kaatopaikalle. Kellarikäytäviltä tavarat on poistettava jo turvallisuussäädöstenkin takia.

Liikekiinteistöjen jätetiloihin tulee joskus esim. puulavoja, joiden erilliskeräystä ei ole noissa kiinteistöissä järjestetty. Yksittäiset puulavat kuuluvat puujätteen keräykseen.

Vaaralliset jätteet, kuten autojen akut, maalit ja loisteputket tulee viedä jätetiloista välittömästi niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Vaarallisista jätteistä lisää.

Jätetilat kannattaa pyrkiä pitämään järjestyksessä ja korjaamaan sinne kuulumattomat jätteet pois välittömästi. Epäsiisteys lisääntyy yleensä nopeasti ensimmäisten välinpitämättömyyden merkkien jälkeen.

Kiinteistön käyttäjiä tulee ohjeistaa huolehtimaan itse isoista esineistään (esim. tiedote jätetilan seinällä). Heitä on myös syytä informoida, että isojen esineiden poiskuljetuksen kustannukset veloitetaan kiinteistöltä - maksajina ovat siis loppujen lopuksi käyttäjät. Mikäli ylimääräisiä tavaroita on kertynyt enemmän, talkoiden yhteyteen voi tilata vaihtolavan romujen hävittämiseksi.

Muuttojen ja remonttien yhteydessä syntyy aina normaalia enemmän jätettä. Näissäkin tilanteissa kiinteistönhoitaja voi aktiivisesti opastaa jätteiden lajittelussa ja neuvoa hyötykäyttömahdollisuuksissa.

Taloyhtiön yhteiseen kierrätyshuoneeseen voi viedä tarpeettomia tavaroita ja hakea sieltä itselle käyttökelpoista tavaraa. Näin jätetiloihin ei kerry niin paljon sinne kuulumattomia jätteitä. Kierrätyshuoneen vastuuhenkilö voi tarpeen vaatiessa tyhjentää kierrätyshuoneen liikkumattomista tavaroista. Esimerkki jätetilan suunnittelusta.

Jäteastioiden mitoitus

Jätteiden keräysvälineet valitaan erikseen lajiteltavien jätejakeiden mukaan. Astioiden kokoon vaikuttaa jätekertymä ja tyhjennysrytmi. Tarvittavien jäteastioiden määrään vaikuttavat määräysten lisäksi kiinteistön käyttäjien määrä, asukas-/käyttäjärakenne ja jätteenkeräyspisteiden lukumäärä.

Astiamitoitusta mietittäessä on muistettava jätehuoltomääräyksissä esitetyt maksimityhjennysvälit. Jäteastiamitoituksessa voi käyttää apuna Kiinteistön jätehuollon KH-korttia.

Kiinteistön jäteastioita mitoitettaessa tulee ottaa huomioon +/- 25 %:n vaihteluväli jätemäärissä. Jätekertymä vaihtelee esimerkiksi perhekoon, ikärakenteen ja vuodenaikojen vaikutuksesta. Liikekiinteistöissä jätekertymään vaikuttaa kiinteistön toiminnan luonne. Esimerkiksi kauppa tuottaa hyvin erilaisen määrän jätteitä kuin toimisto.

Mitoituksen lähtökohtana on kansien sulkeutuminen ja käsin siirrettävien astioiden paino. Jäteastioiden täyttymistä ja tyhjennysrytmin toimivuutta tulee seurata ja esittää niihin tarvittaessa muutoksia. Astioiden täyttöasteesta voi kysyä palautetta myös kiinteistön käyttäjiltä.

Esimerkki jätteiden lajitteluohjeesta yrityksille

Jäteastiat ja -kuljetukset tulisi optimoida niin, ettei jäteastioita käydä tyhjentämässä turhan vajaina, muttei myöskään vasta siinä vaiheessa, kun astiat jo säännöllisesti pursuilevat ylitäytettyinä. Tämä tukee jätehuollon kustannustehokkuutta ja siisteyttä.

Jätetilassa olisi hyvä olla tieto jätteiden tyhjennysrytmistä ja jäteyhtiöiden yhteystiedot. Näin kiinteistönhoitajan on helppo selvittää mahdolliset poikkeustilanteet ja tiedottaa niistä kiinteistön käyttäjille.

Jätetiloissa selkeät lajitteluohjeet

Jätetilat pidetään siisteinä. Siisteyden ylläpitoa auttaa, kun jäteastioihin merkitään selvästi, mille jätejakeelle ne on tarkoitettu. Lisäksi jäteastioiden välittömässä läheisyydessä on hyvä olla selkeät lajittelu- ja täyttöohjeet (mm. pahvin litistäminen tilan säästämiseksi).

Jätelajitteluohjeita saa kunnalliselta jätehuoltoviranomaiselta tai jätehuoltoyhtiöltä. Ohjeita on saatavilla myös kuvallisina, esim. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:ltä HSY:n esitteiden tilauslinkki.

Kuvalliset ohjeet helpottavat vieraskielisten kiinteistön käyttäjien (asukkaat ja työntekijät) jätelajittelua. Joskus on tarpeen neuvoa lajittelussa ihan kädestä pitäen.

HSY:n jätteiden lajitteluohjeita englanniksi.

Talkoiden jätelajittelu

Taloyhtiöiden talkoissa siivotaan pihoja ja varastoja. Yhden sekajätelavan tilaaminen on kallis vaihtoehto. Jos lavalla on kierrätykseen kelpaavaa jätettä kaatopaikkajätteen lisäksi, voi siitä joutua maksamaan vielä sekajätettäkin kalliimman hinnan.

Kustannuksissa voidaan säästää, jos sekajätelavan sijaan tilataan lava puutarhajätteelle ja tarpeen mukaan muille jätteille, esim. metalliromulle.

Kuljetusyrityksiltä on tilattavissa myös monilokeroisia talkoolavoja, joihin voi lajitella useampia eri jätejakeita.

Lavoissa on oltava selkeät kyltit, mitä niihin saa tuoda. Lavaa kannattaa pitää paikoillaan rajallinen aika, jotta sinne tuodun jätteen laatua on helpompi tarkkailla ja väärinkäytökset vähenevät. On myös tärkeää tiedottaa, mitä maksaa jäteastioiden ulkopuolelle jätetyn jätteen poiskuljettaminen.

Lisätietoa isännöitsijälle