Sijaintisi: Kiinteistönhoitoala > 1. Opiskele > Jätehuolto > Vaaralliset jätteet
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Vaaralliset jätteet

Aikaisemmin käytössä ollut termi ongelmajäte on korvattu jätelain vuoden 2011 uudistuksessa termillä vaarallinen jäte.

Jätelain mukaan vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muuten terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai sillä on muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus).

Jätelaki

Vaarallisia jätteitä koskevien velvoittavien säädösten tavoitteena on turvata vaarallisten aineiden parissa työskentelevien terveys sekä elinympäristön säilyminen.

Mitkä ovat vaarallisia jätteitä?

Vaarallisia jätteitä ovat mm.

 • energiansäästölamput ja loisteputket
 • paristot ja akut (esim. työkoneiden ladattavat akut)
 • romuakut, jäteöljyt, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja muut öljyiset jätteet
 • ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • hydrauliikkaletkut
 • liuottimet (kuten tärpätti, tinneri, asetoni) ja liuotinpitoiset pesuaineet
 • maalit, liimat ja lakat sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet
  • Täysin tyhjät, kemikaaleja tai muuta myrkyllistä ainetta sisältäneet astiat eivät ole vaarallista jätettä. Täysin kuivuneet ja tyhjät metalliset maalipurkit sekä tyhjät aerosolipurkit voi laittaa metallinkeräykseen (poista muovinen suojakupu).
 • aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee, kyljessä kemikaalien vaarallisuusmerkintä)
 • painekyllästetty puu
  • vihreä suolakyllästetty puutavara, kuten painekyllästetyt laudat, puiset pihalaatat ja puutarhahuonekalut
  • pelkällä pintakäsittelyaineella kyllästetty puutavara ei ole vaarallista jätettä
  • vastaanotto myös Kestopuu Oy:n vastaanottopaikoissa 
 • emäksiset pesu- ja puhdistusaineet (pH-arvo yli 7)
 • voimakkaat hapot (kuten rikkihappo)
 • torjunta- ja desinfiointiaineet
 • halonisammuttimet, kaasupullot ja muut painepakkaukset
 • asbesti

Kemikaalit ovat vaarallista jätettä, jos niillä on jokin vaaraominaisuus (terveyshaitta, syövyttävä, syttyvä, myrkyllinen, ympäristölle vaaraa aiheuttava tai jokin muu vastaava ominaisuus). Vaaraominaisuus on ilmaistu pakkauksen päällyksessä vaaraominaisuutta kuvaavalla varoitusmerkillä.

Lisätietoja vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavista jätteistä http://www.vaarallinenjate.fi/ sekä

Vaaralliset jätteet tulee aina säilyttää erillään muista jätteistä. Älä sekoita niitä keskenään äläkä muihin jätteisiin. Alkuperäiset pakkaukset ovat parhaita astioita myös jätteille: niissä on asianmukaiset tiedot ja varoitusmerkit valmiina.

Asiakaskiinteistöissä syntyvät vaaralliset jätteet

Asiakaskiinteistöjen vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, energiansäästölamput ja kemikaalit voidaan tilapäisesti säilyttää kiinteistöllä tiloissa, joihin ei pääse asiattomia henkilöitä. Tilan on siis oltava lukittava.

Varastointipaikka on valittava jätteen mukaan, joten esim. helposti syttyvää ainetta ei saa säilyttää tiloissa, joissa on palovaara. Tilan ilmanvaihdon on oltava hyvä työturvallisuussyistä.

Vaaralliset jätteet on säilytettävä erillään toisistaan siten, ettei vaarallista ainetta pääse vuotamaan ympäristöön, eivätkä esim. kemikaalit pääse sekoittumaan toisiinsa. Perussääntönä on siis säilyttää erilaiset vaaralliset jätteet erillään toisistaan.

Energiansäästölamppujen kohdalla pitää olla erityisen huolellinen, etteivät ne rikkoudu. Jätealan yrityksiltä voi tilata säilytysastioita tai kuljetuslaatikoita energiansäästölampuille tai muille vaarallisille jätteille.

Säilytysastiat on merkittävä siten, että niistä selviää, mitä ne sisältävät ja kuka on jätteen haltija (esim. kiinteistönhoitoyrityksen nimi). Lisäksi säilytysastioissa on oltava turvallisuuden kannalta tärkeät tiedot (esim. energiansäästölamppujen rikkoutumisherkkyys, palavien nesteiden syttymisvaara).

Vaarallisista jätteistä on pidettävä kirjaa jätelain (646/2011) 118 §:n mukaisesti. Siten kiinteistönhoitajan on hoidettava kirjanpito (mitä vaarallisia jätteitä, kuinka paljon, jätteen alkuperä, koska tuotu, jätteen haltija). Kirjanpidosta tulee ilmetä tiedot myös niistä jätteistä, jotka on jo toimitettu käsittelyyn.

Jos kyseessä on ammattimainen jätteen keräys, siitä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten jätelain 100 §:n mukaisesti. Ympäristöministeriön tulkinnan mukaan omassa toiminnassa syntyvän jätteen syntypaikalla tapahtuva keräys ei ole ammattimaista keräystä. Tapauskohtaisesti on kuitenkin harkittava ilmoituksen tekemisen tarvetta (esim. tilanteet, joissa sama kiinteistönhoitoyritys kerää vaarallista jätettä useista eri kiinteistöistä ja kokoaa ne yhteen varastoon).

Vaaralliset jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa. Kiinteistönhoitaja tilaa vaarallisten jätteiden noudon toiminnanharjoittajalta, jolla on lupa vastaanottaa tai käsitellä kyseistä vaarallista jätettä.

Vaarallisia jätteitä noutavat jätehuoltoyhtiöt hoitavat monesti vaarallisten jätteiden siirtoasiakirjojen säilyttämisen. Ellei tämä ole käytäntö, kiinteistöllä tulee olla tieto, missä ne säilytetään (esim. isännöitsijä). Siirtoasiakirjat tulee säilyttää vähintään kolme vuotta.

Jos vaarallisia jätteitä syntyy kiinteistöllä vähäisiä määriä, kiinteistönhoitaja voi selvittää, onko mahdollista toimittaa ne kotitalouksille tarkoitettuun keräyspisteeseen (esim. jäteasema tai kiertävä keräysauto). Tällöin keräyspiste veloittaa jätteiden vastaanotosta, koska ne ovat yritystoiminnassa syntyviä jätteitä.

Mikäli kyse on asuinkiinteistöstä, myös asukkaat voivat itse hoitaa vaarallisten jätteiden viennin keräyspisteeseen, jolloin palautus on maksutonta.

Vaaralliset jätteet kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetuksena (VAK) keräyspisteistä käsittelyyn.
Opastusta energiansäästölamppujen ja loisteputkien keräykseen ja käsittelyyn http://www.lampputieto.fi
http://ser-kierratys.fi/

Yrityksen omassa toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet

Kiinteistönhoitoyrityksen omassa toiminnassa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat mm. koneiden huoltotoiminnan öljyt, koneiden pesussa käytettävät liuottimet, jäähdytinnesteet ja jarrunesteet.

Näiden jätteiden kanssa menetellään samojen periaatteiden mukaan kuin asiakaskiinteistössä syntyvien vaarallisten jätteiden kanssa:

 • Tunnista vaaralliset jätteet: tunne kemikaalien varoitusmerkinnät (ks. merkit edeltä)
 • Lajittele vaaralliset jätteet ja pidä ne erillään
 • Merkitse ja varastoi jätteet ohjeiden mukaan
 • Pidä kirjaa varastoiduista jätteistä
 • Järjestä asianmukainen kuljetus, pidä kirjaa vaarallisten jätteiden luovutuksista ja säilytä siirtoasiakirjat (ellei jätehuoltoyritys hoida sitä).
http://www.vaarallinenjate.fi/


Poltto- ja voiteluaineiden sekä öljyjen säilytys järjestetään niin, ettei sieltä pääse valumia ympäristöön. Samoin polttoainesäiliöiden täyttö ja öljynvaihto suoritetaan niin, ettei valumia pääse viemäriin tai maaperään. Mahdolliset valumat pyyhitään välittömästi ja sotkeentuneet rievut ja trasselit käsitellään vaarallisena jätteenä.

Koneiden huolto-, pesu- ja säilytystilojen rasvakaivon tai -erottimen täyttymistä pitää seurata. Lietteen tyhjennys on hoidettava vaarallisena jätteenä.

Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto on pääosin maksullista. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitosmaiseen käsittelyyn käyttäen tarvittavat luvat omaavaa kuljetusyritystä. Myös kuntien jätelaitokset ottavat vastaan pieniä määriä yritysten vaarallisia jätteitä.

Varustaudu ongelmatilanteisiin hankkimalla sopivat varusteet, jotka ovat helposti saatavilla. Jos vaarallista jätettä, kuten öljyä, on päässyt viemäriin, ota heti yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen sekä tarvittaessa pelastuslaitokseen ja ympäristöviranomaiseen.