Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ympäristöriskit

Kiinteistönhoitajan tulee aktiivisesti tarkkailla kiinteistön turvallisuustekijöitä huoltotöiden yhteydessä. Esimerkiksi kulkuväylien ja poistumisteiden esteettömyydestä huolehtiminen on osa kiinteistönhoitajan työtä. Vaaratilanteiden ennakointi minimoi sekä ihmiselle että ympäristölle aiheutuvat riskit.

Ympäristöriskit syntyvät käytännön työssä yleensä haitallisten aineiden virheellisen käsittelyn tai teknisten häiriöiden johdosta.

Ympäristöriskejä aiheuttavat mm. haitallisten aineiden äkilliset päästöt. Esimerkkinä tästä on öljyletkun katkeaminen. Äkilliset päästöt ilmaan, maaperään, vesistöön tai pohjaveteen voivat saada aikaan vakavia vaaratilanteita ihmisille ja ympäristölle.

Ympäristöriski voi syntyä myös ympäristön vähittäisenä pilaantumisena. Esimerkiksi huonosti hoidetusta vaarallisten jätteiden säilytystilasta voi tihkua myrkyllisiä aineita maaperään.

Riskit on tärkeä tunnistaa etukäteen ja ohjeistaa työtehtävät siten, että riskit voidaan ennaltaehkäistä. Näin lisätään myös työturvallisuutta. Lisätietoa yleisestä riskienhallinnasta saa esimerkiksi vakuutusyhtiöistä.

Pk-yrityksen riskienhallinta https://www.pk-rh.fi/riskienhallinta.html

Kemikaalit, niiden käsittely ja varastointi

Kemikaalien ympäristöriskejä vältetään seuraavasti:

  • valitse mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia kemikaaleja
  • tutustu huolella kemikaalien käyttöohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ja noudata ohjeita
  • säilytä ja hävitä kemikaalit ohjeiden mukaan.

Lisätietoja kemikaaleista.

Polttoaineet ja öljyt

Koneiden polttoaineita ja öljyjä käsitellään huolellisesti. Aineet säilytetään omissa pakkauksissaan ja varastoidaan kaukana mahdollisista lämmönlähteistä syttymisriskin vuoksi.

Polttoaineiden ja voiteluaineiden käsittely, kuten tankkaus, sisältää aina ympäristöriskin. Riskitilanteita ovat myös koneiden huollot ja öljyvuotojen korjaukset.

Öljyvuoto voi tapahtua öljyletkun katketessa tai öljyä käyttävien laitteiden häiriötilanteissa. Riskipaikkoja ovat erityisesti hydraulijärjestelmä ja siinä olevat letkuliitokset sekä liittimet ja niiden vuotamattomuus. Työkoneiden pienetkin öljyvuodot tulee korjata välittömästi.

Myös kiinteistön käyttäjillä voi sattua öljyvuotoja esim. ajoneuvojen lastaus- ja purkualueilla tai paikoitusalueilla.

Öljynimeytystuotteet pidetään aina mukana kiinteistönhoidon ajoneuvoissa (kuten traktorit ja huoltoautot) öljyvahinkojen alkutorjuntaa varten. Myös kaluston huoltotöissä on varauduttava öljyvuotoihin öljynimeytystuotteilla.

Öljynimeytystuotteiden valinnassa suositaan kierrätys- ja/tai luonnonmateriaaleja, esimerkkinä kierrätysvilla ja pintaturve, jotka ovat molemmat hyviä öljyn imeyttäjiä.

Myös vesiliukoisille aineille, kuten jäähdytysnesteissä käytettävälle glykolille on tarjolla imeytystuotteita. Glykolivuotoihin on varauduttava erityisesti kaluston huoltotöissä.

Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa ympäristöriskin monessakin tilanteessa sekä asiakaskiinteistöllä että kiinteistönhoitoyrityksen omissa tiloissa. Esimerkiksi asukaskiinteistön jätekatokseen saatetaan tuoda vajaita maalipurkkeja, jotka voivat kaatua vahingossa tai ilkivallan seurauksena. Tulipalo on riski kaikkialla ja sen aiheuttamat tuhot entistä suuremmat, mikäli yrityksen omaa vaarallisten jätteiden varastoa ei tyhjennetä säännöllisesti.

Vaarallisten jätteiden ympäristöriskejä vältetään seuraavasti:

  • käytetään mahdollisuuksien mukaan sellaisia tuotteita tai työtapoja, joista ei synny vaarallista jätettä
  • tunnistetaan vaaralliset jätteet, varastoidaan ne erillään niille varatussa asianmukaisessa tilassa, eikä niitä sekoiteta toisiinsa
  • toimitetaan vaaralliset jätteet säännöllisesti vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja vaarallisista jätteistä.

Kylmä- ja palonsuoja-aineet

Kylmä- ja palonsuoja-aineita käytetään mm. jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Järjestelmien huollon ja aineiden vaihdon yhteydessä niitä vapautuu ilmaan. Tämä aineiden vapautuminen on potentiaalinen ympäristöriski kiinteistössä. Aineita onkin käsiteltävä aina huolellisesti annettujen ohjeiden mukaan.

Kylmäaineiden otsoni- ja kasvihuonehaitallisuus (engl. Global Warming Potential) vaihtelee, samoin kuin niiden myrkyllisyys ja syttymisherkkyys. Kylmäaineista voi syntyä esim. myrkyllisiä hajoamistuotteita, jos ne pääsevät kosketuksiin liekkien tai kuumien pintojen kanssa.

Kylmäaineina käytettyjen halogeenihiilivetyjen käyttöä on rajoitettu erityisesti niiden ilmakehälle haitallisten ominaisuuksien vuoksi. Huollossa monien aineiden käyttö on vielä sallittu.

Luonnonmukaiset kylmäaineet (engl. Natural Refrigerants), kuten puhtaat hiilivedyt, ammoniakki ja hiilidioksidi eivät ole haitallisia ilmakehän otsonikerrokselle ja niiden kasvihuoneilmiötä lisäävä vaikutus on nolla tai lähes nolla. Niidenkin käyttöön liittyy kuitenkin riskejä. Puhtaat hiilivedyt ovat ensimmäisen luokan palavia nesteitä. Epäorgaanisista kylmäaineista esimerkiksi ammoniakki on ensimmäisen luokan palava neste ja myrkky.

Tietoa kylmäaineista
Lisätietoa myös KH-ohjekortista KH 52-00471

Asbesti

Mikäli asiakaskiinteistöllä tehdään korjaustöitä, joissa ollaan tekemisissä asbestin kanssa, kannattaa tutustua Työsuojeluhallinnon sivuun asbestista.

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti