Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Jätehuolto

Jätteitä syntyy jokaisessa yrityksessä ja jätelain mukaisesti jätehuollon järjestäminen on ensisijaisesti jätteen haltijan velvollisuus. Jätteen tuottajalla on velvollisuus olla selvillä tuottamansa jätteen laadusta, määrästä, syntyperästä sekä jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista. Jätteiden synnyn ehkäisy, tehokas syntypaikkalajittelu ja kierrätys tuovat taloudellisia säästöjä.

Huomioitavaa jäteasioissa:

 • Jätteen synnyn ehkäisy
 • Jätteen hyödyntäminen
 • Jätteen turvallinen loppusijoitus

Jätehuollossa taloudellinen ohjaus perustuu jäteveroon ja kunnallisiin jätehuoltomaksuihin. Näitä maksuja on mahdollista pienentää jätteiden synnyn ehkäisyllä, erityisesti sekajätteen määrän vähentämisellä.

Jätteiden lajittelu ja erityisesti keräysmetallin ohjaaminen kierrätykseen vähentää jätteiden ympäristöhaittoja sekä kustannuksia. Kaatopaikoille ei saa toimittaa hyötykäyttöön soveltuvia jätteitä eikä vaarallisia jätteitä. Lisäksi on huomioitava, että teollisuuden tuotantotoiminnasta tulevilta jäte-eriltä (prosessijätteiltä) vaaditaan selvitys jätteen alkuperästä.

Pääsääntö on, että syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on vähennettävä. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, kuten energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on mahdollisuuksien mukaan kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään.

Jätelaki

Uuden 1.5.2012 voimaantulleen jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja
 • vaarallisesta jätteestä

 • sako- ja umpikaivolietteistä

 • rakennus- ja purkujätteistä

 • hiekan- ja rasvakaivojen lietteistä

 • pilaantuneesta maa-aineksesta.

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana. Lisäksi on huomoitava, että asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle (jäteasemalle). Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Siirtoasiakirjalomake on saatavissa oman alueen jätehuoltoasemilta (sekä internetistä tiedostona)

Kone- ja metallialalla voidaan vähentää jätteen syntyä mm. valitsemalla käytettävät materiaalit siten, että niitä voidaan käytöstä poistamisen jälkeen hyötykäyttää sekä suunnittelemalla tuote ympäristöasiat huomioiden. Keinoina voidaan käyttää kevyempiä raaka-aineita ja kiinnittämällä huomiota materiaalitehokkuuteen kaikissa työvaiheissa.

Perusteita jätteen synnyn vähentämiseen ovat mm.

 • kustannussäästö
 • asiakkaiden vaatimukset ympäristöasioiden huomioimisesta
 • imagosyyt
 • työturvallisuus
 • yleisen järjestyksen säilyminen työpaikalla.
Tutustu termistöön Ammattilainen ja ympäristö -osiossa kohdassa Jätteet