Sijaintisi: Kone- ja metalliala > 1. Opiskele > Energiankulutus
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Energiankulutus

Monet lait ja asetukset ohjaavat energiantuotantoa. Ympäristönsuojelulain tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta. Lait ovat tärkeitä, koska energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuu monenlaisia ympäristövaikutuksia. Niistä osa on vaikutusalueeltaan laajoja, jopa kansainvälisiä ja toiset taas alueellisia tai paikallisia.

Energian kysynnästä suurin osa suuntautuu edelleen fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn, maakaasuun ja hiileen. Energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin on kiinnitetty huomiota jo pitkään. Tuotantotavat, kulutustottumukset ja väestön määrä vaikuttavat mm. siihen, mihin suuntaan energiankäyttö kehittyy. Siksi yrityksen järjestelmällisellä energianhallinnalla on merkitystä.


Suunnittele, toteuta, tarkista, toimi -periaate

Energianhallinnan tavoitteena on energiankulutuksen pysyvä vähentäminen järjestelmällisellä toiminnalla yrityksen eri toiminnoissa. Ei riitä, että yrityksessä tehostetaan energiankäytön menettelytapoja, vaan on myös seurattava muutoksista aiheutuneita vaikutuksia ja tehtävä tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.

Olennaista on tunnistaa energiankäytön kustannukset työskentely-ympäristössä sekä määrittää tehtävät toimenpiteet energiankulutuksen seurantaan. Lisäksi kun suunnitellaan energiaverkkoja, on mahdollistettava alamittaukset ja erillismittaukset helpottamaan seurantaa ja aineiston analysointia. On myös asetettava tavoitteet kulutuksen vähentämiseen ja määritettävä menetelmät sen toteuttamiseksi. Lisäksi tulee sopia tavoitteiden tarkistamisesta ja jatkotoimenpiteistä sekä määrittää toiminnan vastuuhenkilöt.

On tärkeää tuntea ja seurata oman yrityksen energiankäyttöä. Tähän sisältyy energian hankkinnan eri mahdollisuuksien tuntemus.

Tutustu Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa -dokumenttiin

On hyvä miettiä teknisesti ja taloudellisesti kannattavia säästötoimia. Uusien laitteiden hankinnassa on lisäksi hyvä huomioida mitoituksen ohella laitteiden energiatehokkuus.

Lue lisää energiatehokkuudesta ja energiatehokkuusjärjestelmästä

EU:ssa on laadittu BAT-asiakirja yrityksen energiatehokkuuden parantamisesta. Tutustu Suomen oloihin ja eri toimialaryhmiin tuotettuihin BAT-selvityksiin

Tärkeää energiatehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi
  • johdon tuki
  • koko henkilöstön osallistuminen ja sitoutuminen tavoitteiden toteuttamiseen.