Sijaintisi: Kone- ja metalliala > Lisätietoa > Lähteet ja linkit
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Lähteet ja linkit

KONE-JA METALLIALAN LÄHDE- JA LINKKILUETTELO

Kone- ja metallialan kestävä kehitys

Kone- ja metallialan koulutuksen laadullinen ennakointi. Verkossa:
http://www.etla.fi/julkaisut/dp1280-fi/

Tulevaisuus haastaa osaajat. Verkossa:http://www.laurea.fi/fi/cofi/julkaisut/Documents/Komee.pdf

Kone- ja metallialan osaajat. Verkossa:http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/osaamistarpeet.html


Ympäristö ja liiketoiminta

Cleantech Finland - ympäristöstä liiketoimintaa - Kansallinen toimintaohjelma ympäristö- liiketoiminnan kehittämiseksi. Verkossa:
http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/ympubstrategia1.pdf

Ympäristöjärjestelmän käsikirjan laatiminen. Verkossa:http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/63703/Luttinen_Armi.pdf?sequence=1

Liisa Uusitalo, Kuluttajan ympäristöä koskevat valinnat. Verkossa:
http://lta.hse.fi/1997/1/lta_1997_01_a2.pdf

Laura Järvinen (toim.) Ympäristöteknologian ennakointi -Taustoja ja puheenvuoroja. Verkossa: http://www.sitra.fi/julkaisut/raportti61.pdf

http://www.etla.fi/en/julkaisut/dp1252-en/

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Verkossa:
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/materiaalipankki/

Ympäristöministeriö, Luonnonsuojelun korvausjärjestelmä. Verkossa:
http://www.ym.fi/download/noname/%7BBD6A3053-2AEA-48E1-B5CF-72AEB9869FB6%7D/30293

Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena. Verkossa:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38711/SY_10_2012.pdf?sequence=3

Elinkaarimetodiikkojen nykytila, hyvät käytännöt ja kehitystarpeet. Verkossa:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39822/SYKEra_7_2010.pdf?sequence=1

Energiatehokas teollisuuskiinteistö. Verkossa:http://www.motiva.fi/files/5847/Energiatehokas_teollisuuskiinteisto.pdf


Lainsäädäntö

Katsaus kansainväliseen ympäristölainsäädäntöön 2012. Verkossa:
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/katsaus2012.html

Ympäristölainsäädäntö -seuranta ja vaikuttaminen. Verkossa:
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/seuranta-ja-vaikuttaminen.html

Ympäristöaloitteista lainsäädännöksi - katsaus EU:n uusiin aloitteisiin. Verkossa:

http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/a/uusi-julkaisu---ymparistoaloitteesta-lainsaadannoksi-3271.html

Ympäristölainsäädäntöosaaminen kilpailutekijänä. Verkossa:
http://www.teknologiateollisuus.fi/ymparistoosaaminen/file/10711/Ympristlainsdntosaaminen_14.2.pdf.html

Ympäristölainsäädäntö - lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen. Verkossa:
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/seuranta-ja-vaikuttaminen.html


Materiaali, kierrätys ja jätehuolto

Yrityksen kierrätysopas. Verkossa:
www.vilho11.fi/content/download/668/3873/.../1/‎

Jätettä ja hyödynnettäviä aineita koskevat toimintaohjeet. Verkossa:http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/waste_recovered_fi.pdf

Metallivirrat ja romun kierrätys Suomessa. Verkossa:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40376/metalli.pdf?sequence=1

Metallijätekuormien lajittelututkimus Kujalan jätekeskuksessa. Verkossa:http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44190/Kuitunen_Hanna.pdf?sequence=1

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Verkossa:
http://portal.savonia.fi/img/amk/sisalto/_tki-ja-palvelut/julkaisutoiminta/pdf/Leikkuunesteiden-kayton-kierratyksen-ja-jatehuollon-opas.pdf

Maarit Saresma, Elinkaarisuunnittelun menetelmät ja työkalut. Verkossa:
Rak-50_3146_maarit_saresma__elinkaarisuunnittelun_menetelmat_ja_tyokalut-4.pdf

Jukka-Pekka Parjanen, Sanna Torssonen, Kestävän kehityksen mukaiset materiaalit pakkausteollisuudelle. Verkossa:http://oske.ketek.fi/Kestavan_kehityksen_mukaiset_materiaalit_pakkausteollisuudelle.pdf

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Verkossa:http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/julkaisuja-87.html


Työturvallisuus

PK-yritysten riskienhallinnan työvälinesarja - Ympäristöriskien hallinta. Verkossa:
http://virtual.vtt.fi/virtual/pkrh/pdf/kemikaalit-ja-kemikaalitietous.pdf

Uudet ja vanhat varoitusmerkit. Verkossa: http://www.tyosuojelu.fi/fi/uudetvaroitusmerkit

Osaatko toimia vaaratilanteessa. Verkossa: http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Ensiapuohjeet/Sivut/default.aspx


Sähkö ja energia

Haasteista mahdollisuuksia - sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 2050. Verkossa:
http://energia.fi/sites/default/files/haasteista_mahdollisuuksia___ja__hiilineutraali_visio_vuodelle_2050_20091112.pdf

Sähkö- ja elektroniikkaromuasetuksessa on määritelty omat laiteluokat poistettaville laitteille ja tuotteille. Verkossa:http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/ymparisto/fi_FI/maaritelma/

Energiatehokkuudesta ja energiatehokkuusjärjestelmästähttp://www.motiva.fi/yritykset/hallitse_ja_tehosta_yrityksen_energiankayttoaja

http://www.motiva.fi/files/213/etj.pdf

BAT-asiakirja. Verkossa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka_BAT/Julkaisut#BAT-selvitykset%20toimialaryhmittäin


Kemikaalit

Sosiaali- ja terveysministeriö, Kemialliset tekijät -Toimenpiteet työpaikoilla. Verkossa:
http://www.turvallisuusuutiset.fi/binary/file/-/id/36/fid/752/

Kemikaalivaarojen arviointi. Verkossa:http://www.ttk.fi/files/2606/Kemikaalivaarojen_arviointi_netti.pdf

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa. Verkossa:
http://www.tukes.fi/tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/vaaralliset_kemikaalit_esite.pdf

Teollisuus- ja kuluttajakemikaalit. Verkossa:

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Teollisuus--ja-kuluttajakemikaalit/

Tutustu: lait, asetukset, mietinnöt ja tilastot

Jätelaki (646/2011). Verkossa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Hallituksen esitys HE199/2010 vp. Verkossa:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100199

SY473 Kansallinen ilmasto-ohjelma - Ympäristöministeriön sektoriselvitys 100134. Verkossa:
http://www.environment.fi/download.asp?contentid=5819&lan=FI

Neuvoston asetus (EU) N:o 333/2011 (EoW=arviointiperusteet, joiden pohjalta rauta-, teräs- ja alumiiniromu lakkaa olemasta jätettä). Verkossa:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0333:FI:NOT

Ympäristövaliokunnan mietintö (YmVM 23/2010 vp). Verkossa:http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=125725&lan=fi

Euroopan kemikaalivirasto. Verkossa: http://echa.europa.eu/

SY473 Kansallinen ilmasto-ohjelma - Ympäristöministeriön sektoriselvitys 100134. Verkossa: http://www.environment.fi/download.asp?contentid=5819&lan=FI

Tilastokeskus, Yhdyskuntajätteet vuonna 2010. Verkossa:http://www.tilastokeskus.fi/til/jate/2010/jate_2010_2011-11-18_tau_001_fi.html


Tutustu myös

http://www.teknologiateollisuus.fi/

http://www.sitra.fi/

http://www.etla.fi

http://www.ymparisto.fi/fi-FI

www.sahkoala.fi

http://www.hsy.fi/

www.tukes.fi

http://www.tilastokeskus.fi/

http://www.motiva.fi

http://ttl.fi

http://www.tyoturva.fi/

http://www.tyosuojelu.fi/fi/

http://www.kemikaalineuvonta.fi/

KETEK Oy, Teknologiakeskus: http://ketek.fi/fi/raportit-ja-selvitykset


Kuvalähteet

Yritystä koskevia säädöksiä ja vaatimuksia http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/lainsaadantoa.html

Yritysten toimintaympäristöön vaikuttavaa ympäristösääntelyä

http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/a/noudatamme-lainsaadantoa-ja-varaudumme-saadosten-muutoksiin-aktiivisella-vuorovaikutuksella.html

Kuvalähde: www.teknologiateollisuus.fi/metallinjalostajat