Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Hankinnat

Kone- ja laitehankkinnoissa ympäristönäkökulmien huomioiminen tuo pitkällä tähtäimellä taloudellista hyötyä. Vaikutus näkyy sähkön tai muun energian, mahdollisesti veden kulutuksen vähentymisenä. Hankintaan vaikuttavat myös mm. laiteturvallisuus, energiankulutus ja -tehokkuus, koneen käyttöikä, huolto, varaosien saatavuus sekä käyttäjäystävällisyys.

On hyvä huomioida, että koneiden ja työvälineiden turvallisuuteen liittyvät lainsäädännön vaatimukset muuttuvat tekniikan kehittyessä. Lainsäädännön vaatimukset vaikuttavat sekä valmistajiin (tieto standardeista ja lainsäädännöistä) että myös yrityksessä työnantajaan (velvollisuus pitää koneet ja työvälineet turvallisina näiden koko elinkaaren ajan).

Koneen tai laitteen hankintasopimusta tehtäessä olisi hyvä pohtia ympäristöä säästävien hankintojen pääkohtia:

  • Tutki ja harkitse, mitkä koneet, tavarat tai palvelut soveltuvat parhaiten ympäristöystävällisten hankintojen kohteiksi
  • Määrittele tarpeet ja ilmaise ne tarkoituksenmukaisella tavalla
  • Laadi selkeät ja täsmälliset tekniset eritelmät
  • Määritä laadulliset valintaperusteet
  • Määritä hankintasopimuksen tekoperusteet
  • Käytä sopimusehtoa yhtenä keinona asettaa olennaisia ympäristövaatimuksia.

Esimerkiksi hitsausrobotin hankinnassa on hyvä ottaa huomioon lepotilaan johtavan viiveen ohjelmointimahdollisuus. Tämä vähentää energiankulutusta. Varsinaista koneaikaa pitää pystyä lyhentämään simulointiajoilla (tietokoneella mallinnetut käsivarren/pöydän liikeradat). Vastaavia lepotilatoimintoja löytyy myös muista nykyaikaisista konepajan koneista. Lisäksi taloudellista ja ekologista lisäsäästöä tulee sellaisista uusista koneista, joista ei synny jäteöljyä.

Teknologisen kehityksen myötä voidaan vähentää paikalla tapahtuvia huoltokäyntejä. Käytännössä tämä tarkoittaa etähuollon avulla tapahtuvaa huoltoa, kuten mm. ohjelmistopäivityksiä ja vikatilaselvityksiä.

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus tarkoittaa kilpailukyisten tuotteiden ja palvelujen tuottamista pienemmillä materiaalivarannoilla luonnonvaroja, ympäristöä ja rahaa säästäen. Voidaan myös sanoa, että materiaalitehokkuus on myös resurssitehokkuutta ja siten osa ekologista ja taloudellista tehokkuutta.

Yrityksissä pitäisi kiinnittää huomiota energiatehokkaiden, vettä ja raaka­aineita säästävien tekniikoiden valintaan uusittaessa laitteita, koska vaikutus näkyy luonnonvarojen säästymisenä ja usein myös päästöjen, jätteiden ja jäteveden määrän vähentymisenä.


Käytännön mahdollisuudet materiaalitehokkuuteen

Raaka-aineet korvataan mahdollisuuksien mukaan kevyemmillä ja haitattomammilla raaka-aineilla. Lisäksi komponenttien laatuun ja kestävyyteen on kiinnitettävä huomiota. Valintojen merkitys korostuu jatkossa helppona huollettavuutena ja kunnossapitona sekä tuotteen pitkäikäisyytenä.

Materiaalivalintaan vaikuttaa myös materiaalin jatkokäsittely ja hyödyntäminen (tuotteen tai komponenttien uudellen käyttäminen). On huomioitava myös tuotannosta syntyvän energiajätteen hyväksikäyttäminen ja ennen kaikkea se, että varsinaista sekajätettä tuotetaan mahdollisimman vähän.

Tuotteiden varastoinnissa on tärkeää estää tuotteiden rikkoutuminen, vanheneminen tai pilaantuminen. Keinoina ovat selkeä varastointijärjestelmä, tuotekierron nopeuttaminen varastointiaikaa lyhentämällä sekä mahdollisuuksien mukaan tuotevarastoinnin vähentäminen.

Kuljetus

Pakkauskoolla on myös vaikutuksensa materiaalitehokkuuteen. Tuotteen pakkaamisessa käytettävän materiaalin valinta ja pakkauksen kompaktikoko sisältöön nähden vaikuttavat mm. kuljetusmuodon sekä polttoaineen valinnassa. Metalliteollisuustuotteiden kuljetuksessa asiakas, rahdin maksajana valitsee ja käyttää heidän sopimushintaista kuljetusyritystä.

Ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden huomioiminen koko kuljetusketjun osalta voidaan toteuttaa myös optimoimalla ajoreittejä ja suunnittelemalla meno- ja paluukuormia. Lisäksi on syytä pyrkiä vähentämään turhia kuljetuksia, joilloin myös voidaan pienentää energiankulutusta ja riskejä.

Materiaalitehokkuus teknologiateollisuudessa