Sijaintisi: Kone- ja metalliala > 1. Opiskele > Vinkit ja hyvät käytännöt
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Vinkit ja hyvät käytännöt

Kone- ja metalliala

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on osa tämän päivän liiketoimintaa. Sillä pyritään erityisesti tuotannon aiheuttamien ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyyn sekä haittavaikutusten minimointiin. Käytännön ympäristönsuojelutoimia ovat mm. toimiva jätehuolto, jätevesien puhdistus, maaperän puhdistus ja kunnostaminen sekä savukaasujen puhdistus. On myös tärkeä tunnistaa omaan toimintaan sisältyvät ympäristöriskit ja ennaltaehkäistä niitä.

www.sitra.fi
www.etla.fi
Pk-yritysten riskienhallinta

Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset

Tänä päivänä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset lisäävät kestävän kehityksen vaatimuksia erilaisissa toimintaympäristöissä. Tästä huolimatta ympäristöteknologia on otettava pikemminkin kasvun ja erikoistumisen mahdollistajana yrityksille.

Enemmän vähemmällä -ajatus ei siis tarkoita niukkuuden jakamista vaan resurssitehokkuutta ja lisäarvon tuottamista vähemmillä panoksilla. Materiaalitehokkaalla toiminnalla säästetään luonnonvaroja, hillitään ilmastonmuutosta sekä saadaan rahallista säästöä.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa kuten muillakin aloilla on omat vahvuutensa ja haasteensa ympäristöasioiden hoitamisessa. Vahvuuksina voidaan pitää tuotannon metallijätteiden hyödyntämisastetta, hyviä kierrätysjärjestelmiä sekä koneiden ja laitteiden huoltoa ja modernisointia. Haasteina voidaan pitää raaka-aine- ja materiaalitehokkuuden lisäämistä sekä tuotteiden suunnittelun ja yleensä tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten ymmärtämistä (tutkimus- ja tuotekehitys).

Lisäksi on huomioitava
 • asiakastarpeiden ja -vaatimusten täyttäminen: asiakasosaaminen ja asiakasymmärryksellä asiakkaalle tuotettu lisäarvo
 • lainsäädäntö (kansainvälinen, EU-lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö)
 • ympäristöasioiden osaaminen ja viestintä.


Jätehuolto

Jätteitä syntyy jokaisessa yrityksessä ja jätelain mukaisesti jätehuollon järjestäminen on ensisijaisesti jätteen haltijan velvollisuus. Jätteen tuottajalla on velvollisuus olla selvillä tuottamansa jätteen laadusta, määrästä, syntyperästä sekä jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista. Jätteiden synnyn ehkäisy, tehokas syntypaikkalajittelu ja kierrätys tuovat taloudellisia säästöjä.

Huomioitavaa jäteasioissa:

 • Jätteen synnyn ehkäisy
 • Jätteen hyödyntäminen
 • Jätteen turvallinen loppusijoitus

Jätteiden lajittelu ja erityisesti keräysmetallin ohjaaminen kierrätykseen vähentää jätteiden ympäristöhaittoja sekä kustannuksia. Kaatopaikoille ei saa toimittaa hyötykäyttöön soveltuvia jätteitä eikä vaarallisia jätteitä. Lisäksi on huomioitava, että teollisuuden tuotantotoiminnasta tulevilta jäte-eriltä (prosessijätteiltä) vaaditaan selvitys jätteen alkuperästä.

Pääsääntö on, että syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on vähennettävä. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, kuten energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

Uuden 1.5.2012 voimaantulleen jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja
 • vaarallisesta jätteestä

 • sako- ja umpikaivolietteistä

 • rakennus- ja purkujätteistä

 • hiekan- ja rasvakaivojen lietteistä

 • pilaantuneesta maa-aineksesta.

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana. Lisäksi on huomoitava, että asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle (jäteasemalle). Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Kemikaalit

Työnantajan ja työntekijän velvollisuutena on olla selvillä käsiteltävien kemikaalien vaaraominaisuuksista ja käsittelyyn liittyvistä muista vaaroista. Lisäksi työsuojelu velvoittaa omalta osaltaan työnantajaa varmistamaan, että kemikaalit säilytetään ja merkitään asianmukaisesti ja että niiden käyttökohteen välittömässä läheisyydessä on käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo käytettävistä kemikaaleista.

Lisätietoja: www.tukes.fi

Onnettomuustapauksissa ota yhteys Myrkytystietokeskukseen!
Puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde).

Osaatko toimia vaaratilanteessa? Tutustu ensiapuohjeisiin.

Energiankulutus

On tärkeää tuntea ja seurata oman yrityksen energiankäyttöä. Tähän sisältyy energian hankkinnan eri mahdollisuuksien tuntemus.

Tutustu Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa -dokumenttiin

On hyvä miettiä teknisesti ja taloudellisesti kannattavia säästötoimia. Uusien laitteiden hankinnassa on lisäksi hyvä huomioida mitoituksen ohella laitteiden energiatehokkuus.

Lue lisää energiatehokkuudesta ja energiatehokkuusjärjestelmästä

EU:ssa on laadittu BAT-asiakirja yrityksen energiatehokkuuden parantamisesta. Tutustu Suomen oloihin ja eri toimialaryhmiin tuotettuihin BAT-selvityksiin

Tärkeää energiatehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi
 • johdon tuki
 • koko henkilöstön osallistuminen ja sitoutuminen tavoitteiden toteuttamiseen.