Sijaintisi: Rakennusala > 1. Opiskele > Rakennusala ja ympäristö > Rakentamismääräykset
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Rakentamismääräykset

Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla on tarkoitus luoda hyvät edellytykset laadukkaalle rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle sekä kestävälle kehitykselle ja hyville kaavoitus- ja rakentamisratkaisuille. Maankäyttöä ja rakentamista ohjataan maankäyttö- ja rakennuslailla, jossa määritellään viranomaisten ohjaus- ja valvontatehtävät sekä yksityisten henkilöiden velvoitteet ja vastuut.

Suomessa rakentamista ohjaa Ympäristöministeriö.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaikille väestöryhmille. Laki edellyttää ympäristön ja maiseman huomioimista maankäytön suunnittelussa, varmistaa rakentamisen laatua ja energiatehokkuutta sekä edistää kestävää kehitystä. Laissa otetaan myös huomioon yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja se turvaa kansalaisten osallistumismahdollisuuden maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa. Määräykset ohjaavat suunnittelua, rakentamista, korjausrakentamista sekä kunnossapitoa ja huoltoa. Laissa määritellään rakentamista koskevat edellytykset ja olennaiset rakennustekniset vaatimukset, rakentamisen lupamenettely sekä viranomaisvalvonta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Määräyskokoelmaan on koottu kaikki rakentamista koskevat säännökset ja määräykset. Annetut asetukset ja säännökset ovat velvoittavia. Määräykset ovat perinteisesti koskeneet uudisrakentamista, ja korjaus- ja muutostöissä määräyksiä voidaan soveltaa siltä osin kuin toimenpiteen laajuus tai käyttötavan muutos sitä edellyttää. Määräysten soveltaminen on tarkoitettu joustavaksi huomioiden rakennuksen ominaisuudet. Kun rakentamismääräyskokoelmaa tai sen osia uudistetaan, uudesta asetuksesta nähdään, koskeeko se korjausta, muutostyötä vai uudisrakentamista.

Rakentamismääräyskokoelma on jaettu eri osiin tiedon löytämisen helpottamiseksi. Omat osionsa on mm. eristykselle, rakenteelliselle paloturvallisuudelle sekä yleiselle rakennussuunnittelulle. Rakentamismääräyskokoelmasta löytyy ajantasainen lainsäädäntö ja kumotut tai korvaavat lait sekä vireillä oleva lainsäädäntö. Myös uudet energiatehokkuusmääräykset laskentaohjeineen ja liitteineen on merkitty rakentamismääräyskokoelmaan.

Suomen rakentamismääräyskokoelma