Sijaintisi: Rakennusala > 1. Opiskele > Rakennusala ja ympäristö > Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö

Rakennusten energiatehokkuuslainsäädäntö on tuotu Suomen lainsäädäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (2010/31/EU) energiatodistusta koskevilta osiltaan. Rakennusten energiatehokkuutta koskevalla lainsäädännöllä pyritään parantamaan rakennuskannan energiatehokkuutta sekä lisäämään uusiutuvan energiankäyttöä. Näiden avulla pystytään pienentämään rakennusten käytön aikaista energiankulutusta ja syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Energiatodistusta koskeva lainsäädäntö

Laki rakennuksen energiatodistuksesta sekä siihen liittyvät muut säädökset tulivat voimaan 1.6.2013. Energiatodistus mahdollistaa rakennusten energiatehokkuuden vertailun myynti- ja vuokraustilanteessa. Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisen tekemiä suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatodistuksen ja sen sisältämät suositukset laatii energiatodistuksen laatijan pätevyyden omaava henkilö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ylläpitää rekisteriä energiatodistuksen laatijoista.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013
Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013

Energiatodistus

Energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen tiedot, energiatehokkuusluokka ja E-luku (kWh/m2 vuosi), eli rakennuksen laskennallinen kokonaisenergian kulutus jaettuna nettopinta-alalla. Energiatehokkuusluokitukset vaihtelevat rakennusten käyttötarkoituksen mukaan. Luokitteluasteikko on siis erilainen mm. pientaloilla, asuinkerrostaloilla ja kauppakeskuksissa.

Energiatehokkuusluokka merkitään tunnuksella A-G, joista A on paras ja G heikoin. Lisäksi on käytössä tunnus H, jos laskenta on suoritettu kevennetyn menettelyn mukaan. Energiatodistukseen voidaan sisällyttää lisäksi toteutunut ostoenergiankulutus, jos kulutustiedot ovat saatavissa. Energiatodistus on voimassa enintään 10 vuotta, ellei sitä voimassaoloaikana korvata uudella esimerkiksi taloteknisten perusparannusten tai peruskorjausten yhteydessä.

Energiatodistusvaatimukset tulevat vaiheittain voimaan:
1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöön otetut pientalot.
1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset
1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset
1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot

Energiatodistusta ei vaadita mm.
  • rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50m2
  • loma-asunnot, joissa ei ole kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää, tai joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
  • suojelluilta rakennuksilta
Lähde: energiatodistus.motiva.fi