Sijaintisi: Rakennusala > 1. Opiskele > Rakennusala ja ympäristö > Rakennustuotteiden CE-merkintä
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 305/2011 perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä. Rakennustuotteita koskeva CE-merkintä on tullut pakolliseksi 1.7.2013 rakennustuotteille, joille on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi (hEN), ja jotka on saatettu markkinoille. Merkintä osoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella vertailukelpoisella tavalla ja oikeuttaa tuotteen markkinointiin EU:n sisämarkkinoilla ilman maakohtaisia viranomaisselvityksiä. Tuotteen CE-merkinnästä vastaa valmistaja ja merkinnän saa ottaa käyttöön, kun sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) vaatimukset on täytetty. CE-merkintää ei haeta viranomaiselta.

Kansallisella tasolla rakennusmääräykset asettavat vaatimuksia tuotteiden ominaisuuksille. Tuotteen käyttäjän velvollisuus on varmistua, että rakennustuote on sellainen, että se sopii aiottuun käyttökohteeseen rakentamismääräysten perusteella. CE-merkintä helpottaa vertailua, mutta ei siis ota kansallisia vaatimuksia, esimerkiksi pakkasen kestävyyttä, huomioon. Rakennustuotteet sopivat rakentamiseen, kun ne täyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt tekniset vaatimukset. Rakennuslainsäädännössä asetetaan vaatimuksia paloturvallisuudelle, terveydelle, äänelle ja melulle, energiatehokkuudelle, esteettömyydelle, rakenteiden lujuudelle, käyttöturvallisuudelle ja kestävälle kehitykselle.

CE-merkintä koskee valtaosaa rakennustuotteita.

Poikkeuksia:
 • tuotteet, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja
 • tuotteet, jotka valmistetaan rakennuspaikalla ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja
 • kun kyseessä on historialliseen korjausrakennuskohteeseen perinteiseen tapaan valmistettu tuote
Lähde: Ympäristöministeriö. CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille.

Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) ja eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)

Rakennustuoteasetuksen vaatima rakennustuotteiden luotettavien ja yhdenmukaisten tietojen saanti toteutetaan tuotestandardeilla. Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) on tuotekohtainen ja siitä käy ilmi mitä ominaisuuksia valmistajan tulee tuotteesta selvittää ja ilmoittaa CE-merkissä, miten ilmoitettavat ominaisuudet tulee todentaa (testaamalla, laskemalla, jne.) ja tarvitaanko puolueettoman kolmannen osapuolen, eli ilmoitetun laitoksen varmennusta. Ilmoitetut laitokset on valtuutettu suorittamaan CE-merkinnän edellyttämiä testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa.

Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja voi hakea hEN Helpdeskistä.

Harmonisoidut tuotestandardit ovat hankittavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

Jos rakennustuote ei ole harmonisoitujen tuotestandardien (hNE) piirissä, ei CE-merkintä ole pakollinen. Tässä tapauksessa valmistaja voi hakea vapaaehtoista eurooppalaista teknistä arviointia (ETA). Suomessa ETA:n myöntää VTT Expert Services Oy. ETA on aina valmistajakohtainen ja se sisältää tuotteen kuvauksen ja käyttötarkoituksen lisäksi tuotteen ominaisuudet sitä koskevien vaatimusten osalta. Jos tuotteelle ei ole ETA-arviointiohjetta tai erillishyväksyntäohjetta, laaditaan sille uudet arviointiperusteet.

VTT Expert Services Oy:n myöntämät arvioinnit löytyvät heidän kotisivuiltaan.

Luettelo kaikkien hyväksyntyälaitosten myöntämistä arvioinneista löytyy EOTA:n sivuilta.

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä tuotteeseen tulee valmistajan laatia suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) rakennustuoteasetuksen liitteen III mukaisesti. DoP sisältää tiedot siitä, että tuotteen valmistus, tuotannon sisäinen laadunvalvonta ja testit on tehty hEN:n tai ETA:n mukaisesti ja ne vastaavat standardin vaatimuksia. Ilmoitus sisältää myös tiedon suoristustasoluokista ja arvoista. DoP tulee toimittaa sähköisenä tai paperimuotoisena asiakkaan saataville ja niillä jäsenvaltioiden vaatimilla kielillä, missä tuotetta on saatavilla.

Katso esimerkiksi Parocin tuotteiden suoritustasoilmoitukset.

Markkinavalvonta

Viranomaiset valvovat markkinoita ja pyrkivät varmistamaan, että CE-merkintää ei käytetä perusteettomasti. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on CE- merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvoja. Jos tuottessa käytetään CE-merkintää ilman käytön mukaisia edellytyksiä, voi TUKES kieltää tuotteen myynnin, vetää sen markkinoilta ja kieltää käytön rakentamisessa.

CE-merkintäprosessi
 1. Valmistaja tarkistaa kuuluuko tuoteryhmä harmonisoidun tuoteryhmän piiriin
  • Jos ei kuulu, niin CE-merkintä ei ole pakollinen. Valmistaja voi hakea tuotteelle CE-merkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA).
 2. hEN määrittää jatkotoimenpiteet
  • Valmistaja toteuttaa testaukset yms. standardin mukaisesti ja tarvittaessa hankkii ilmoitetun laitoksen varmistuksen.
 3. Suoritustasoilmoitus (DoP) testitulosten ja muiden selvitysten perusteella
  • Suoritustasoilmoitus on määrämuotoinen ja esitetty rakennustuoteasetuksen liitteessä III.
  • Valmistaja kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseen ja/tai muihin asiakirjoihin, kuten hNE edellyttää.
 4. Valmistaja säilyttää suoritustasoilmoituksen ja muut asiakirjat vähintään 10 vuotta.
Lähde: Ympäristöministeriö. CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille.


Lisätietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä saa Ympäristöministeriön sivuilta.