Sijaintisi: Rakennusala > 1. Opiskele > Resurssitehokas rakentaminen > Energiatehokas rakentaminen
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Energiatehokas rakentaminen

Työmaalla käytetään energiaa pääasiassa valaistukseen, kuivatukseen, työmaakoppien lämmitykseen sekä nostamiseen. Energiankulutus riippuu voimakkaasti vuodenajasta ja sääolosuhteista.

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinnan tavoitteena on estää materiaalien haitallinen kastuminen, varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä sekä vähentää kuivaustarvetta. Energiatehokkuudessa on oleellista ottaa huomioon kosteudenhallinta: energiansäästötoimenpiteet eivät saa vaarantaa kosteudenhallinnan tavoitteita. Oikeanlaisten lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien käyttö sekä tuuletuksesta ja sääsuojauksesta huolehtiminen ovat energiatehokkaan rakentamisen perusta, joka vaikuttaa myös materiaalitehokkuuteen. Suunnitelmallisella kosteudenhallinnalla on mahdollista saavuttaa energiansäästöjä sekä vähentää materiaalihukkaa.

Kosteudenhallintasuunnitelmasta käy ilmi kaikki kosteudenhallinnan kannalta oleelliset riskitekijät rakennusosittain sekä toimenpiteet, joilla riskiä pienennetään tai sen toteutuminen vältetään. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös aikataulutus ja sen tuomat rajoitteet.

Kosteudenhallinta vaatii seuraavat toimenpiteet:
 • kosteusriskien kartoitus
 • arvio tarvittavista kuivumisajoista sekä kuivumisaikojen sovittaminen työmaa-aikatauluun
 • materiaalien ja rakenneosien suojaus ja varastointi
 • runkorakenteiden suojaus
 • vesivuotojen ja vesivahinkojen ennakointi ja torjunta
 • olosuhdehallinta, kuivumisolosuhteidenhallinta: sisälämpötila, ilmankierto, erityistoimet
 • lämpökuvaus, kosteus- ja tiiveysmittaussuunnitelma
Lähde: Seppälä, P. 2013. Rakennusprosessin kosteudenhallinta

Kosteuden hallinnan ja energiasäästön TOP 10
 • Runko ylös syksyllä
 • Vesikatto nopeasti päälle
 • Aukkojen suojaukset tiiviisti ja tarvittaessa eristeitä käyttämällä
 • Veden ja lumen tuloa vaipan sisään rajoitetaan
 • Runkovaiheessa oikea lämmitys oikeaan aikaan ja paikkaan
 • Sisätyövaiheessa hallitun tuuletuksen käyttö kuivaukseen
 • Kulutusta seurataan - sitä saat mitä mittaat
 • Työt suunnitellaan hyvän sään aikaan
 • Nimetään vastuuhenkilö toteuttamaan sääsuojaukset
 • Varataan riittävät resurssit
Lähde: Rakennustyömaan kosteudenhallintakäytännöt.

Sääsuojaus

Sääsuojauksen merkitys on Suomessa riippuvainen vuodenajoista, mutta käytännössä ilman sääsuojausta lämmitys ja kuivaus ovat turhia ja energiaa kuluttavia toimintoja. Sääsuojaukseen tulee kiinnittää huomiota niin varastoinnissa kuin rakentamisessa ja se tulee aloittaa ajoissa syksyllä ja jatkuen läpi talven. Kesällä suojauksen tarve on pienempi, mutta sateiden lisäksi voimakas auringonpaiste vaikuttaa joihinkin materiaaleihin.

Sääsuojauskeinoja on useita ja oleellista onkin arvioida kyseiselle rakennusosalle sopiva tapa. Jos tehdään lämpösuojausta, ovat rakenteiden eristävyys ja ilmanpitävyys oleellisia seikkoja. Energiatehokkaita valintoja ovat monikerroksiset suojaukset sekä eristelevyt. Sääsuojauksesta kerrotaan lisää materiaalitehokkuus -kappaleessa.

Lämmitys ja kuivaus

Lämmitys- ja kuivauslaitteita on monia erilaisia ja ne tulee valita kohteen mukaan. Lämmitys ja kuivaus ovat energiaa vieviä prosesseja, joten oikean laitteen valinnalla ja sen järkevällä käytöllä voidaan saavuttaa säästöjä. Lämmitystä ja kuivausta suunniteltaessa vuodenaikojen erityspiirteet tulee ottaa huomioon. Keväällä ja kesällä suojaus ja tuuletus ovat pääosassa. Syksyllä on oleellista pitää vaippa ilmatiiviinä ja lisäksi voidaan tarvita koneellista kuivausta ja ilmanvaihtoa. Talvella suunnitelmallinen lämmitys ja ilmanvaihto ovat tehokkaita kuivaajia. Tehokas kuivaus vaatii tunnetut kuivumisolosuhteet ja niiden hallinnan. Alla on taulukoitu eri lämmitysmuotojen käyttökohteita, hyötyjä ja rajoituksia.

Lämmitysmuodon valinta. Lähde: Hämäläinen, J. 2012. Rakennustyömaan energiatutkimus.
Lämmitysmuoto
Käyttökohteet ja -tavat
Hyödyt
Rajoitukset
Nestekaasu
Runkovaiheen lämmittäminen

Säteilijät ja kuumailmapuhaltimet
Suuret lämmitystehot

Muunneltavuus

Laitteiden koko
Palamisen ja palamistuotteiden (mm. vesi) vaatima ilmanvaihto

Tuhlaa energiaa ilman huolellisesti tehtyä sääsuojausta
Polttoöljy
Isojen yhtenäisten tilojen lämmitys

Soveltuu pääsääntöisesti runkovaiheen lämmitykseen

Soveltuu julkisivutöissä käytettävien suojien lämmitykseen

Lämpökontit ja polttoöljypuhaltimet
Suuret lämmitystehot

Suuret ilmamäärät

Tehokas roudansulatus
Monimuotoisissa tiloissa lämmönjakokanavan rakentaminen

Tuhlaa energiaa ilman huolellisesti tehtyä sääsuojausta
Kaukolämpö
Pääsääntöisesti sisätyövaiheessa olevat ja saneerauskohteet

Vesikiertoiset lämmittimet
Palamisesta ei synny epäpuhtauksia ilmaan
Runkovaiheessa olevissa kohteissa lämmitystehon riittämättömyys

Vuototilanteet

Kaukolämpöön liittymisen ajankohta
Sähkö
Pääasiallisesti sisätyövaiheessa olevat pienimuotoiset kohteet

Säteilijät, sähköpuhaltimet, lämmityskaapelit
Palamisesta ei synny epäpuhtauksia ilmaan

Vähäinen ylläpidon työmäärä
Sähköistyksen riittävyys

Lämmitystehon riittämättömyys

Vinkit kuivaukseen
 • Lämmitys kannattaa suunnata rakennuksen kulmiin
 • Monta pienitehoista lämmitintä kuivattavat paremmin kuin yksi iso
 • Pintoihin osuva ilmavirtaus tehostaa rakenteiden kuivumista
 • Huolehdi kuivaketjusta - materiaalit pysyvät kuivana toimittajalta asennukseen asti!
Lähde: Rakennustyömaan kestävät käytännöt. Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke.

Energiankulutuksen huomioiminen

Energiankulutusta voidaan vähentää ottamalla energiatehokkuus huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa mm. vuodenaikojen huomioon ottamista rakentamisessa, kuten maaperän ollessa sula kannattaa tehdä perustustyöt sekä rungon pystyttäminen. Näin ei tarvitse käyttää suuria koneita tai huolehtia lumesta ja jäästä. Myös luonnollisen ilmanvaihdon ottaminen huomioon rakennusvaiheen kuivauksen suunnittelussa vähentää koneellisen ilmanvaihdon tarvetta. Jos koneellista ilmanvaihtoa tai kuivausta käytetään, tulee valita oikeat laitteet ja huolehtia tilojen puhtaudesta. Kosteilla pinnoilla olevat roskat hidastavat merkittävästi pinnan kuivumista.

Seuraamalla säännöllisesti työmaan energiankulutusta voidaan löytää säästökohteita. Tässä voidaan hyödyntää erilaisia energiankulutusmittareita, jotka kertovat reaaliaikaisesti kulutuksen. Pieniltäkin tuntuvat teot ovat merkityksellisiä: sammuta työmaakopin valot yöksi ja viikonlopuksi.