Sijaintisi: Rakennusala > 1. Opiskele > Resurssitehokas rakentaminen > Materiaalitehokas rakentaminen
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Materiaalitehokas rakentaminen

Rakentaminen, sisältäen myös infrastruktuurin rakentamisen, on yksi kotimaisten luonnonvarojen suurimmista käyttäjistä. Materiaalitehokkuus rakentamisessa tarkoittaa tuotteiden ja laitteiden käyttämistä pitkään, harvoin tarvittavien työvälineiden ja tuotteiden lainaamista tai vuokraamista, materiaalihukan vähentämistä sekä tuotteiden ja materiaalien kierrätystä. Tarkoituksena on siis hyödyntää käyttöön otettu luonnonvara mahdollisimman tehokkaasti. Materiaalitehokkuutta on siis myös kestävän, laadukkaan ja pitkäikäisen rakennuksen rakentaminen.

Materiaalitehokkuuden edistäminen uudisrakentamisessa on mm. seuraavien asioiden huomioon ottamista:
  • Rakennus suunnitellaan pitkäikäiseksi, helposti ylläpidettäväksi ja korjattavaksi
  • Käytetään mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja
  • Rakennus suunnitellaan muunneltavaksi
  • Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan elinkaarensa lopussa purettavaksi niin, että rakennusosat ja materiaalit ovat kierrätettävissä
  • Työmaa-aikana vältetään materaalihukkaa ja rakennusjätteen syntymistä
Lähde: Rakennustyömaan kestävät käytännöt. Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke

Vaikka materiaalitehokkuuden kaikilla osa-alueilla on mahdollista pienentää ympäristövaikutuksia, materiaalihukan pienentämisellä on heti näkyviä ja konkreettisia vaikutuksia taloudellisesti sekä jätemäärän pienenemisen kautta. Materiaalihukka syntyy tyypillisesti puutteellisista tai virheellisistä suunnitelmista, poikkeamista, ajoitusvirheistä sekä kosteudenhallinnan, kuten sääsuojauksen laiminlyömisestä. Kun puhutaan laitteiden käyttämisestä pitkään, sillä tarkoitetaan mm. huolellista ja ohjeiden mukaista käyttöä sekä säännöllistä huoltoa, jolloin saadaan pidennettyä työvälineiden käyttöikää.

Esivalmistetut ja määrämittaiset tuotteet

Tehokas tapa vähentää materiaalihukkaa on tilata mahdollisimman pitkälle muualla esivalmistettuja tuotteita tai rakennusosia ja käyttää määrämittaisia materiaaleja. Näin nopeutetaan rakennuksen valmistumista, saadaan hukka minimiin ja parannetaan rakentamisen laatua. Määrämittaisten tuotteiden osalta määrälaskennassa tulee olla huolellinen ja materiaalilisät on huomioitava esimerkiksi Rakennustiedon Ratu-kortistossa olevien ohjeiden mukaisesti. Hankinnat tulee ajoittaa siten, että tuotteet kuljetetaan työmaalle tarpeen mukaan, jolloin ne menevät pian käyttöön ja vältetään varastoinnin riskit (turmeltuminen).

Huolellinen varastointi ja sääsuojaus

Varastointia ei aina voida välttää ja tällöin on suunniteltava varastointipaikat ja siirrot niin, että turmeltumista ja kolhiintumista ei tapahtuisi. Tämä tarkoittaa mahdollisimman vähiä siirtoja sekä riittävää suojausta säältä, kuten sateelta, lumelta ja auringon UV-säteilyltä, suojapeitteillä ja -rakenteilla. Suojaustavat voidaan jakaa kahteen kategoriaan: valmiiden rakenteiden antamiin suojiin, kuten vesikatto, ja väliaikaisiin suojiin, kuten sääsuojahalli, suojapeitteet ja solumuovimatot. Sääsuojaus on suunniteltava kohdekohtaisesti ottaen huomioon suojauksen riittävä lujuus ja ankkurointi sekä tilojen riittävä ilmanvaihto. Lisäksi tulee ottaa huomioon suojan alle jäävän tilan riittävä korkeus, jotta materiaalien siirrot ja nosturin käyttö ovat mahdollisia. Toimiva suojaus ei hankaloita merkittävästi rakentamista.

Ulkona varastoitavat materiaalit on hyvä eristää myös maasta (maan kosteus) aluspuitteilla tai kuormalavoilla. Suosituksena on, että esimerkiksi puutavara varastoidaan vähintään 30cm irti maasta. Kuivatuotteet, kuten jauhemaisessa muodossa toimitettavat rappaus- ja muurauslaastit, kuivabetonit, tasoitteet yms., ovat herkkiä kosteudelle ja kostuessaan muuttuvat käyttökelvottomiksi kovettumisen vuoksi. Jos näitä on välttämätöntä varastoida, olisi ne paras säilyttää ja purkaa sisätiloissa.

Materiaalivalmistajat voivat antaa varastoinnista erityisohjeita, jotka kannattaa selvittää ja ottaa huomioon. Sääsuojaus tulee muistaa myös valmiissa rakenteissa, jottei turmeltumista tapahdu jo asennetuille rakenteille ja rakennusosille.

Työskentelytavat

Työskentelytavoilla voidaan myös lisätä materiaalitehokkuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että valitaan oikeanlainen menetelmä ja työkone työstettävälle materiaalille ja suunnitellaan materiaalin käyttö niin, että hukkaa syntyy mahdollisimman vähän. Jos valitussa menetelmässä huomataan puutteita, voidaan menetelmää kehittää siten, että materiaalihukkaa syntyisi mahdollisimman vähän. Työkoneiden ja -laitteiden oikea käyttö, käsittely ja huolto ovat myös osa hyviä työskentelytapoja.

Osien uudelleenkäyttö

Korjaushanketta suunniteltaessa ja toteutettaessa voidaan ottaa myös huomioon materiaalitehokkuus. Korjaus- ja purkukohteissa materiaalitehokkuus tarkoittaa turhan purkamisen ja ylikorjaamisen välttämistä suunnitelmallisuudella ja huolellisuudella, kuitenkin niin, ettei lopputuloksen laadusta, terveellisyydestä ja kestävyydestä tingitä. Sopivia purkumenetelmiä käyttämällä voidaan välttää materiaalin vaurioituminen purettaessa, jolloin se voidaan joko hyötykäyttää korjauskohteessa, myydä uudelleenkäyttöön tai toimittaa kierrätykseen.