Sijaintisi: Rakennusala > Lisätietoa > Lähteet ja linkit
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Lähteet ja linkit

Rakennusala ja ympäristö

EOTA. European Organisation for Technical Assessment. Verkossa: http://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/185/

Elinkaarisuunnittelu. Suomi-Viro Interreg III A -hanke, Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke. 2007. Verkossa: http://kiinkonet.virtualserver11.nebula.fi/sving/uploads/sving/Elinkaaren_suunnittelu.pdf

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Ilmastoinfo / Ekokompassi. Verkossa: http://www.ekokompassi.fi/

hEN Helpdesk. Verkossa: http://www.henhelpdesk.fi/www/fi/

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050

Lundgren, K. (toim.) 2012. Ympäristöosaajat2025 - Tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla. Suomen ympäristöopisto SYKLI. Verkossa: http://static.ecome.fi/upload/1498/ymparisto_osaajat2025.pdf

Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Motiva. Energiatodistus. Verkossa: http://energiatodistus.motiva.fi/

O´Neill, M. (toim.) Rakennustyömaan kestävät käytännöt. Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke. Suomen ympäristöopisto SYKLI. Verkossa: http://static.ecome.fi/upload/1498/RAKSA_opas%20final.pdf

Suomen arkkitehtiliitto: Kestävän suunnittelun sivusto. Verkossa: http://www.safa.fi/fin/safa/kestavan_suunnittelun_sivusto_-_eko-boxi/energiatehokas_ja_ekologisesti_kestava_rakennus/

Suomen standardisoimisliito SFS ry. Verkossa: http://www.sfs.fi/

Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130176

Valtion ympäristöhallinto. Ymparisto.fi -sivusto: Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus. Verkossa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus

VTT Expert Services Oy. VTT:n myöntämien sertifikaattien ja tuotehyväksyntien hakukone. Verkossa: http://www.vtt-todistus.fi/

Ympäristöministeriö. CE-merkintä. Verkossa: http://www.ym.fi/ce-merkinta

Ympäristöministeriö. CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille. Verkossa: http://www.ym.fi/download/noname/%7B56B6A4B6-12E8-4AB7-9038-2757BC00BC6F%7D/32639

Ympäristöministeriö. Kumotut rakentamismääräykset. Verkossa: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Kumotut_rakentamismaaraykset

Ympäristöministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Verkossa:
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki

Ympäristöministeriö. Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö. Verkossa: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakennuksen_energiatehokkuutta_koskeva_lainsaadanto/

Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Verkossa: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma

Ympäristöministeriö. Uudistumassa olevat rakentamismääräyskokoelman osat. Verkossa: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Valmisteilla_olevat_rakentamismaarayskokoelman_osat

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130176

Energiatehokas ja materiaalitehokas rakentaminen

Hämäläinen, J. 2012. Rakennustyömaan energiatutkimus. Verkossa: http://www.tut.fi/idcprod/groups/public/@l102/@web/@p/documents/liit/p033746.pdf

Keski-Lusa, I. 2013. Ekotehokas rakentaja. Verkossa: Hämäläinen, J. 2012. Rakennustyömaan energiatutkimus. Verkossa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65593/Ekotehokas%20rakentaja.pdf?sequence=1

Luoma, J. 2013. Työmaan energiankäytön hallinta. Verkossa:
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/67385/Luoma_Juha.pdf?sequence=1

O´Neill, M. (toim.) Rakennustyömaan kestävät käytännöt. Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke. Suomen ympäristöopisto SYKLI. Verkossa: http://static.ecome.fi/upload/1498/RAKSA_opas%20final.pdf

Seppälä, P. 2013. Rakennusprosessin kosteudenhallinta. Verkossa: http://www.ouka.fi/documents/486338/4e193c48-4fbc-4878-befb-b94b055ac31f

Teriö, O. 2013. Rakennustyömaan kosteudenhallintakäytännöt. Verkossa:
http://www.jedu.fi/c/document_library/get_file?uuid=293fd3d8-bb4a-4144-a332-71a915d2150f&groupId=12015

Jätehuolto

Ekokem Oy. Jätepolun kymmenen askelta. Verkossa: http://www.ekokem.fi/fi/tietopankki/jatepolun-kymmenen-askelta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Fiksu vähentää jätettä -sivusto. Verkossa: http://www.hsy.fi/fiksu/

Ilmasto-opas.fi. Kierrätys ja uudelleenkäyttö voivat vähentää kulutusta ja sen ympäristövaikutuksia. Verkossa: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/8bde6ca5-7802-4c36-a4da-34086e9c5287/kierratys-ja-uusiokaytto.html

Jätelaitosyhdistys. Kierrätysinfo. Verkossa: http://www.kierratys.info/

Jätelaki 646/2011. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Jäteverolaki 1162/2010. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101126

Kestopuuteollisuus. Kestopuun vastaanottopaikat. Verkossa: http://www.kestopuu.fi/vastaanottopaikat_kotitaloksille.html

Kohti kierrätysyhteiskuntaa. Valtioneuvoston 10.4.2008 hyväksymä valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016. Verkossa: http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Jatteet/Valtakunnallinen_jatesuunnitelma

O´Neill, M. (toim.) Rakennustyömaan kestävät käytännöt. Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke. Suomen ympäristöopisto SYKLI. Verkossa: http://static.ecome.fi/upload/1498/RAKSA_opas%20final.pdf

SER-kierrätys.fi. Verkossa: http://ser-kierratys.fi/

Vaarallinenjäte.fi. Verkossa: http://vaarallinenjate.fi/

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130331

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120179#Pidp3746416

Valtion ympäristöhallinto. Ymparisto.fi -sivusto / Jätteet ja jätehuolto. Verkossa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto

Työmaan päästöjen hallinta ja vähentäminen

Keski-Lusa, I. 2013. Ekotehokas rakentaja. Verkossa: Hämäläinen, J. 2012. Rakennustyömaan energiatutkimus. Verkossa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65593/Ekotehokas%20rakentaja.pdf?sequence=1

Liikenteen turvallisuusvirasto. Vastuullinen ja taloudellinen ajaminen. Verkossa: http://www.trafi.fi/tieliikenne/ekoautoilu/vastuullinen_ja_taloudellinen_ajaminen

Motiva. Liikenne -osio. Verkossa: http://www.motiva.fi/liikenne

Motiva. Liikenteen energiankulutus ja pakokaasupäästöt. Verkossa: http://www.motiva.fi/liikenne/perustietoa_liikenteesta_ja_ymparistosta/liikenteen_energiankulutus_ja_pakokaasupaastot

Motiva. Taloudellinen ajotapa. Verkossa: http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/taloudellinen_ajotapa

Motiva. Vinkit ennen ajoon lähtöä. Verkossa: http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/taloudellinen_ajotapa/vinkit_ennen_ajoon_lahtoa

Oksa, P. ym. Asbesti rakennustyössä. Työterveyslaitos. Verkossa: http://www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/vaaralliset_aineet/eristeaineet/asbestituotteet/Documents/asbesti_rakennustyossa.pdf

O´Neill, M. (toim.) Rakennustyömaan kestävät käytännöt. Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke. Suomen ympäristöopisto SYKLI. Verkossa: http://static.ecome.fi/upload/1498/RAKSA_opas%20final.pdf

Suomen Riskienhallintayhdisty. PK-RH®riskienhallinta -sivusto. Verkossa: http://www.pk-rh.fi/

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. Kemikaalien varoitusmerkit. http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. Käyttöturvallisuustiedote. Verkossa: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kayttoturvallisuustiedote/

Työsuojeluhallinto. Asbesti. Verkossa: http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti

Työsuojeluhallinto. Kemikaalit. Verkossa: http://www.tyosuojelu.fi/fi/kemikaalit

Työterveyslaitos. Asbesti rakennustyössä. Verkossa: http://www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/vaaralliset_aineet/eristeaineet/asbestituotteet/Documents/asbesti_rakennustyossa.pdf

Työturvallisuuskeskus. 2011. Toimiva asbestipurku. Verkossa: http://www.tyoturva.fi/files/2134/Toimiva_asbestipurku.pdf

Työ- ja elinkeinoministeriö. Yrityssuomi.fi. Ympäristöriskien hallinta. Verkossa: https://www.yrityssuomi.fi/ymparistoriskien-hallinta

Valtioneuvoston asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta 1266/2002. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021266

Ympäristö.fi. Melu. Verkossa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Melu

Ympäristönsuojelulaki 527/2014. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527#Pidp7004640