Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Hankintalaki ohjaa vaan ei estä

Julkisten ruokapalveluiden hankintoja ohjaa hankintalainsäädäntö. Menettelytavat vaihtelevat hankinnan arvon mukaisesti.

Hankintalaki ei estä ostajaa hankkimasta haluamaansa tuotetta. Ostaja voi tehdä suorahankintoja, osatarjouksia ja puitesopimuksia organisaationsa hankintasopimusten rajoissa. Ostaja saa määritellä tarvittavan tuotteen laadun. Valintakriteerien määrittely on tehtävä jo tarjouspyynnössä hyvin tarkasti, jotta haluttu tuote voidaan hankkia. Tarjouspyynnöt on laadittava siten, että tarjoajat voivat sen perusteella antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Luonnonmukaista tuotantotapaa ja ympäristöominaisuuksia voi käyttää hankinnan kriteereinä

Hankittavan elintarvikkeen määrittely tarjouspyynnössä luomutuotteeksi on hankintalainsäädännön mukaan mahdollista, koska luomu on EU-asetuksen mukaan määritelty tekniseksi laatuominaisuudeksi.

Ympäristömerkkien tai Reilun kaupan merkin perusteena olevia kriteereitä voidaan käyttää valintaperusteena julkisissa hankinnoissa, mutta tiettyä merkkiä ei voida vaatia.

Alkuperää ei voida suoraan käyttää kriteerinä julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä. Lyhyt toimitusketju voi olla hankintojen perusteena, kun sillä on vaikutusta elintarvikehankintojen laatuun ja ympäristövaikutuksiin.

Hankintalaki mahdollistaa myös sosiaalisten näkökohtien huomioimisen hankintojen kriteerinä. Hankintojen sosiaaliset näkökohdat tarkoittavat toimenpiteitä, joilla estetään syrjintää ja syrjäytymistä sekä taataan perusoikeuksien ja tasa-arvoisen kohtelun toteutuminen. Hankintakriteereillä voidaan ohjata tarjouspyyntöön vastaavaa yritystä työllistämään vaikeasti työllistyviä henkilöitä ja/tai tarjoamaan työharjoittelu- tai oppisopimuspaikkoja nuorille.

Sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa
Finnwatchin selvitys: Alkuperä tuntematon - Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

Hankittavien tuotteiden ryhmittely - miten saa ryhmitellä?

Jos hankinnat jäävät alle kansallisen kynnysarvon 30 000€, menettelyt ovat joustavampia ja kevyempiä ja saattavat houkutella myös pienempiä tavarantoimittajia kehittämään ja tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan. Hankinnoissa voidaan erottaa merkitykseltään vähäisemmät tuote-erät, kuten sesonkituotteet (tuore kala, metsämarjat, syysomena, yrtit) massatuotteita koskevan sopimuksen ulkopuolelle.


Jos luomutuotteiden, kausituotteiden tai lyhyen kuljetusmatkan tuotteiden hankintamäärät ovat pieniä suhteessa hankinnan muihin tuotteisiin, kannattaa harkita niiden kilpailuttamista erikseen tai hankkimista puitesopimusten kautta. Puitesopimukset sopivat hyvin mm. sesonginmukaisiin tuotteisiin sallimalla tuotteiden joustavan vaihtamisen sopimuskauden aikana.

Lähikeittiöhankkeen vinkkejä tarjouspyyntöihin