Sijaintisi: Ruokapalveluala > Kehitä organisaatiota > Ympäristötyön organisointi
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ympäristötyön organisointi

Ympäristötyö voidaan organisoida monella tavalla muun muassa yrityksen koosta, toiminnan luonteesta ja olemassa olevista käytännöistä riippuen.

Ympäristöasiat voidaan liittää osaksi olemassa olevia rakenteita. Silloin ympäristönäkökulma tuodaan mukaan niihin työryhmiin ja palavereihin, joihin se luontevasti liittyy: strategiseen suunnitteluun, yksikköpalavereihin, työsuojeluun, taloussuunnitteluun ja niin edelleen. Silloin on tärkeää, että ympäristöasiat muistetaan pitää asialistalla säännöllisesti ja vastuu konkreettisista toimenpiteistä jaetaan samalla tavoin kuin muistakin asioista.

Jos organisaatio on suurehko tai jos ympäristötyö vaatii enemmän perehtymistä tai organisointia, työryhmän perustaminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen voi olla hyvä ratkaisu. Tällöin on tärkeää, että ympäristötyötä ei mielletä yksinomaan näiden henkilöiden vastuualueeksi.

Ympäristöasiat henkilöityvät organisaatioissa usein tietyille henkilöille, mutta ympäristötiimillä ei yleensä ole valtuuksia tehdä esimerkiksi tuotantoon tai työkäytäntöihin liittyviä päätöksiä. Ympäristöryhmän tai -tiimin jäsenten tehtävänä tulisikin olla selvittää ja valmistella asioita. Vastuu päätöksistä ja niiden täytäntöönpanosta on johdolla ja operatiivisesta toiminnasta vastuussa olevilla henkilöillä.

Ympäristötyön organisointi - vaihtoehtojen vertailua

Ympäristöasiat hoidetaan osana muuta toimintaa

• Ei tarvita uusia työryhmiä ja kokouksia.
• Ympäristöasiat eivät henkilöidy.
• Vastuuta jaetaan ja valtaa käytetään siellä, missä se on luontevaa.
• Ympäristöasiat voivat unohtua, jos ne eivät ole osa johtamisrutiinia.
• Ympäristötyön käynnistyminen saattaa hidastua, jos kukaan ei ota asiaa asiakseen.

Ympäristöasioita varten perustetaan tiimi

• Ympäristötiimi voi laittaa vauhtia asiaan: selvittää, valmistella, tiedottaa, innostaa.
• Ympäristöasiat saatetaan kokea irralliseksi muusta, "oikeasta" toiminnasta, jolloin henkilöstön sitoutuminen voi olla heikkoa ja vastuu ei jakaudu tasaisesti.
• Johdon sitoutuminen on erityisen tärkeää: ympäristötiimiä ei saa jättää yksin ympäristötyön kanssa.

Ympäristötyö on yhteistyötä

Kaikki kehittämistyö vaatii etenkin alkuvaiheessa aikaa, usein myös päätöksiä ja laajempia linjauksia. Järjestettiinpä ympäristötyö millä tavalla tahansa, johdon sitoutuminen on tärkeä lähtökohta.

Henkilöstön sitoutuminen on toinen tärkeä asia. Koska organisaation ympäristövaikutukset syntyvät yleensä monissa eri toiminnoissa, myös ratkaisut ja hyvät käytännöt täytyy omaksua osaksi perustoimintaa. Sitoutumista auttaa, kun henkilöstö otetaan mukaan ympäristötyön suunnitteluun ja arviointiin.

Työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia lisää kerran vuodessa toteutettava suunnittelupäivä, johon kerätään jokaiselta esimerkiksi kolme ideaa. Suunnittelupäivässä ideoita jatkojalostetaan ja valitaan ne, jotka toteutetaan. Tärkeää on ajoittaa suunnittelupäivä niin, että toimenpiteet otetaan huomioon budjettia ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

Näin perustat ympäristötiimin

Perusta ympäristötiimi ja tee sen toiminnasta säännöllistä ja näkyvää.
  • Kokoa asiasta kiinnostuneiden joukko mahdollisimman laajasti eri osastoilta.
  • Sopikaa tiimin puheenjohtaja ja sihteeri, esim. kiertoperiaatteella.
  • Sopikaa säännöllinen kokoontumisrytmi, esim. joka toinen kuukausi.
  • Tehkää kokouksista muistiot ja laittakaa ne näkyville koko henkilöstölle.
  • Valitkaa tiimiläisten joukosta toimipaikan ympäristövastaava.
  • Tehkää ympäristövastaavalle toimenkuva eli määrittäkää ympäristövastaavan vastuut ja valtuudet.
  • Jakakaa vastuualueita, esim. jätehuolto, energia, hankinnat ja viestintä.
  • Käynnistäkää merkittävimpien kulutuslukujen mittaus: energia, vesi, jätteet.