Sijaintisi: Sosiaali- ja terveysala > 1. Opiskele > Kestävä kehitys
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä voidaan pitää ihmisten tervettä ja itseään toteuttavaa elämää sekä elämänlaadun parantamista pidemmällä aikavälillä. Kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvat nykyajasta tuleviin sukupolviin. Myös jälkipolville tulee taata yhtäläiset oikeudet luonnonvaroihin ja puhtaaseen ympäristöön.

Kestävää kehitystä voi tarkastella eri näkökulmista:

Mitä on kestävä kehitys?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tulee osata noudattaa työssään ympäristöä säästäviä toimintaperiaatteita. Ympäristönäkökulma eli ekologinen kestävyys on kuitenkin vain yksi osa kestävää kehitystä. Muita kestävän kehityksen näkökulmia ovat taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Mitä ne tarkoittavat erityisesti sosiaali- ja terveysalalla?

Kestävän kehityksen näkökulmat eivät ole erillisiä, vaan nivoutuvat monin tavoin toisiinsa. Esimerkiksi ennaltaehkäisevä sosiaalityö ja terveydenhoito tulisi nähdä investointina, joka säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Sekä taloudellinen että sosiaalinen hyvinvointimme ovat puolestaan riippuvaisia maapallomme resursseista - luonnonvaroista ja ekosysteemien toiminnasta.

Sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä edistävät sosiaali- ja terveysalalla esimerkiksi:

 • yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen
 • esteettömyys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
 • ennaltaehkäisevä hoito, terveys-, ravitsemus- ja liikuntakasvatus
 • hyvinvointiteknologioiden hyödyntäminen
 • työturvallisuudesta ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen
 • avopalveluiden lisääminen ja kehittäminen
 • asiakkaiden tietoisuuden lisääminen oikeuksistaan kuluttajina
 • asiakkaiden ohjaaminen, kannustaminen ja tukeminen itsenäisessä selviytymisessä
 • syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Esimerkiksi lähihoitajan työssä päämääränä on terveyden edistäminen ja elämän laadun parantaminen. Kaikki lähihoitajan tavoitteellisesti ja laadukkaasti toteutettu hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö edistävät kestävää kehitystä. Lähihoitajan työn kestävän kehityksen elementtejä ovat Hakala ym. (2011) mukaan seuraavat:

 

Sosiaali- ja terveysalan kestävän kehityksen haasteita ovat:

 • hoivan ja huolenpidon tarpeen lisääntyminen väestön ikääntyessä
 • varhaista puuttumista korostavien toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten palveluiden tueksi
 • ihmisten syrjäytyminen ja palveluiden ulkopuolelle jääminen
 • terveydenhuoltopalveluiden tarpeen lisääntyminen elintapasairauksien myötä
 • henkilöstön riittävyys, osaamisen varmistaminen ja palveluiden laadun takaaminen
 • hygieniavaatimusten muuttumisesta aiheutuva kertakäyttötuotejätteiden lisääntyminen
 • esimerkiksi tiedon puutteen takia virheellisesti käsiteltyjen erityisjätteiden aiheuttamat terveysriskit
 • energiankulutuksen vähentäminen.

Ihmisten syrjäytyminen ja palvelujen ulkopuolelle jääminen on haaste -paitsi sosiaali- ja terveydenhuollolle, myös koko yhteiskunnalle. Syrjäytymistä voi tapahtua esimerkiksi taloudellisen aseman, asuinpaikan, ikääntymisen tai kielitaidon takia. Terveydenhuoltopalvelujen tarve tulee lisääntymään väestön ikääntymisen ja eräiden elintapasairauksien yleistymisen johdosta. Henkilöstön riittävyys ja palvelujen tason ylläpitäminen tulee näin entistä haasteellisemmaksi.