Sijaintisi: Sosiaali- ja terveysala > Lisätietoa > Lähteet ja linkit
 
 
Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Lähteet ja linkit

Sosiaali- ja terveysala ja ympäristö

Assadouria, E. 2013. Kestävä elämäntapa. Teoksessa Assadourian, E., Prugh, T. Maailman tila 2013. Onko liian myöhäistä? Worldwatch-instituutti. Gaudeamus Oy. 113-123. Helsinki.

Hakala R., Tahvanainen S., Ikonen T. & Siro, A. 2011. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia. Raportit ja selvitykset 2011:6. Opetushallitus. Verkossa: http://osaavalahihoitaja2020.wikispaces.com/Kest%C3%A4v%C3%A4%C3%A4+kehityst%C3%A4+edist%C3%A4v%C3%A4+hoito-,+huolenpito-+ja+kasvatusty%C3%B6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2012. Fiksu vähentää jätettä. Hoitoalan jätteet. Verkossa: http://www.hsy.fi/fiksu/ammattiaoppimassa/hoitoala/taustatietoa_tehtaviin/hoitotyossa_syntyvat_jatteet/Sivut/default.aspx

Kärppä J., Laurila, T. & Lundgren, K. 2009. Kestävää ammatillista koulutusta - näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen. Helsinki: Edita prima Oy.

Opetushallitus 2010. Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Vaasa: Oy Fram Ab.

Laukkanen, R. 2010: Luontoliikunta ja terveys. Kooste luonnon ja luontoliikunnan terveysvaikutuksista perustuen valikoituihin tieteellisiin tutkimuksiin. Raportti. Verkossa: http://www.mmm.fi/attachments/metsat/kmo/5yciZk3MD/Laukkanen2.pdf

 

Jätteet ja jätehuolto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2012. Fiksu vähentää jätettä. Hoitoalan jätteet. Verkossa: http://www.hsy.fi/fiksu/ammattiaoppimassa/hoitoala/taustatietoa_tehtaviin/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/fiksu/ammattiaoppimassa/hoitoala/taustatietoa_tehtaviin/kaytannon_esimerkkeja/Sivut/default.aspx

Jätelaitosyhdistys ry 2013. Jätteet energiaksi. Verkossa: http://www.jly.fi/energia1.php?treeviewid=tree3&nodeid=1

Jätelaki 646/2011. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646#Pid1922396

Kaski A. 2010. Parhaat käytännöt terveydenhuollossa. Verkossa: http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Fiksu/Toissa/Sosiaali%20ja%20terveys/parhaat_kaytannot_terveydenhuol_2010.pdf.

Miettinen T. 2006. Terveydenhuollon jätteet. Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat. Oppaita 3:2006. STTV.

Motiva. Vältä turhaa jätettä. Verkossa: http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/vaikuta_hankinnoilla/valta_turhaa_jatetta

Tilastokeskus 2011. Suomen virallinen tilasto (SVT). Jätetilasto. Helsinki. Verkossa: http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2012-11-20_tie_001_fi.html

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 202/2006. Verkossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060202#Pid1913243

Vesanto, P. 2006. Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä. Jätteenpolton BREF 2006. Suomen ympäristö 26/2006. Suomen ympäristökeskus. Verkossa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38712/SY27_pdf.pdf?sequence=1 YTV 2006. Palveluilla parempaan materiaalitehokkuuteen. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2006:7.

 

Jätteiden synnyn ehkäisy

Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2013. Fiksu vähentää jätettä. Sosiaali- ja terveysala. Parhaiden käytäntöjen tarkistuslistat. Verkossa: http://www.hsy.fi/fiksu/toissa/sosiaalijaterveysala/Sivut/default.aspx

Kaski A. 2010. Parhaat käytännöt terveydenhuollossa. Fiksu vähentää jätettä. Verkossa: http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Fiksu/Toissa/Sosiaali%20ja%20terveys/parhaat_kaytannot_terveydenhuol_2010.pdf

Motiva 2013. Vältä turhaa jätettä. Verkossa: http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/vaikuta_hankinnoilla/valta_turhaa_jatetta

Syrjälä, H., Teirilä, I. 2010. Käsihygienia. Teoksessa Anttila, V-J., Hellstén S., Rantala, A., Routamaa, M., Syrjälä, H., Vuento R. (toim.) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 6. painos. Kuntaliitto. Porvoo: WS Bookwell Oy. s. 165-183.

Ympäristöhallinto 2013. Jätteet ja jätehuolto. Verkossa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto

 

Vaaralliset jätteet

Avainapteekit. Osaatko hävittää vanhentuneet lääkkeet? Verkossa: http://www.avainapteekit.fi/laakeopas/osaatko-havittaa-vanhentuneet-laakkeet

Ekokem 2013. Vaaralliset jätteet. Verkossa: http://www.ekokem.fi/fi/tietopankki/vaaralliset-jatteet

Fimea. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Hävitä lääkkeet oikein. Verkossa: http://www.fimea.fi/vaesto/laakkeiden_havittaminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2012. Fiksu vähentää jätettä. Hoitoalan jätteet. Verkossa: http://www.hsy.fi/fiksu/ammattiaoppimassa/hoitoala/materiaalitehokkuuden_tehtavat/Sivut/Hoitoalan_jatteet.aspx

Miettinen T. 2006. Terveydenhuollon jätteet. Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat. Oppaita 3:2006. STTV.

STTV 2006. Terveydenhuollon jätteet. Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat. STTV:n opas 3:2006. Verkossa: http://www.valvira.fi/files/ohjeet/Terveydenhuollonjatteet.pdf

Suomen säädöskokoelma 317/2013. Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla. Helsinki 2013.

Suominen R. 2006. Lääkejätteet terveydenhuollossa. Terveysportti. Verkossa: http://www.ebm-guidelines.com/dtk/tab/avaa?p_artikkeli=tab00096#s16

 

Hankinnat

Loikkanen, T., Hyytinen, K., Koivusalo, S. 2007. Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä. Nykytila ja kehitysnäkymät. VTT tiedotteita 2386. Espoo.

Motiva 2013. Hankinnat ja osto-osaamisen kehittäminen. Verkossa: http://www.motiva.fi/toimialueet/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_edistaminen_kunnissa/hankinnat_ja_osto-osaamisen_kehittaminen

Sarmela, M. 2011. Hankintojen ympäristökriteerit. Kilpailutusohjeet ilmastollisesti kestäviä julkisia hankintoja varten. Julia 2030 -hanke. Verkossa: http://www.hsy.fi/julia2030/Documents/kestavat_hankintaohjeet_281111.pdf

Suomen luonnonsuojeluliitto. 2007. Mitä me teemme? Tuotanto ja kulutus. MIPS-lukuja. Verkossa: http://www.sll.fi/mita-me-teemme/tuotanto-ja-kulutus/mips/mips-lukuja/mips-lukuja

Ympäristömerkintä 2013. Turvallisempi arki. Joutsenmerkin kemikaaliopas. Verkossa: http://issuu.com/issuu.ymparistomerkki/

 

Kemikaalit

Lyytimäki, J. ja Hakala, H. 2011. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Gaudeamus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2013. Ympäristömyrkyt ja terveys. Verkossa: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/ymparistomyrkyt_ja_terveys

Ympäristömerkintä 2013. Turvallisempi arki. Joutsenmerkin kemikaaliopas. Verkossa: http://issuu.com/issuu.ymparistomerkki/

Työturvallisuushallinto 2012. Vaarallisten kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat. Verkossa: http://www.tyosuojelu.fi/fi/uudetvaroitusmerkit

Työsuojeluhallinto 2013. Kemikaalit. Verkossa: http://www.tyosuojelu.fi/fi/kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 2013. Uudet varoitusmerkit. Verkossa: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/

Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte - Pieni mutta vaarallinen. Verkossa: http://www.vaarallinenjate.fi/

 

Energiankulutus

Häkkinen, H., Kangas, H-L. 2012. Suomalaisen vaikuttavimmat ilmastoteot. WWF Suomen selvitys. Verkossa: http://wwf.fi/mediabank/1882.pdf

Kalema T., Mäkitalo, E., Rintamäki, J., Sahakari, T., Harju-Säntti, E., Heikkilä, H. & Suomalainen, T. 2011. Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Konstruktiotekniikan laitos. Tutkimusraportti 3. Verkossa: http://www.tut.fi/idcprod/groups/public/@l102/@web/@p/documents/liit/p025279.pdf

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Valtioneuvoksen selonteko eduskunnalle 2013. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 8/2013.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Eko-Ostaja. Kotona voi säästää energiaa monin tavoin. Verkossa: http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/energia-ja-vesi/asumisen-energiansaasto/

Laitinen, J. 2013. Pieni suuri energiakirja. Opas energiatehokkaaseen asumiseen. Sitra. Into Kustannus Oy.

Makhijani, S., Ochs, A. 2013. Uusiutuva energia ja luonnonvaratatalous. Teoksessa Assadourian, E., Prugh, T. Maailman tila 2013. Onko liian myöhäistä? Worldwatch-instituutti. Helsinki: Gaudeamus Oy. 87-100.

Motiva 2012. Lämpöä kotiin keskitetysti. Opas kaukolämpöjärjestelmistä. Verkossa: http://www.motiva.fi/files/7963/Lampoa_kotiin_keskitetysti_Kaukolampo.pdf

Motiva 2013. Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011. Tutkimusraportti. Verkossa: http://www.motiva.fi/files/7168/Kotitalouksien_sahkonkaytto_2011_raportti.pdf

Tilastokeskus 2011. Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus. Verkossa: http://www.stat.fi/til/ekul/2010/ekul_2010_2011-12-13_kuv_006_fi.html

WWF 2013. Eroon fossiilisista. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013. Verkossa: http://wwf.fi/mediabank/4476.pdf

 

Vedenkulutus

Motiva 2013. Vedenkulutus. Verkossa: http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/mihin_energiaa_kuluu/vedenkulutus

Postel, S. 2013. Riittääkö makeaa vettä kaikille? Teoksessa Assadourian, E., Prugh, T. Maailman tila 2013. Onko liian myöhäistä? Worldwatch-instituutti. Helsinki: Gaudeamus Oy. 66-76.

Ympäristöministeriö. Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen. 2009. Ympäristöministeriön työryhmämuistio. Verkossa: http://www.motiva.fi/files/5725/Tyoryhmamuistio_Huoneistokohtaisten_vesimittareiden_kaytto_ja_vaikutukset_rakennusten_energiankulutukseen.pdf

 

Kestävä kehitys

Engelman, R. 2013. Sanahelinästä aitoon kestävään kehitykseen. Teoksessa Assadourian, E., Prugh, T. Maailman tila 2013. Onko liian myöhäistä? Worldwatch-instituutti. Gaudeamus Oy. Helsinki. s. 19-31.

Hakala R., Tahvanainen S., Ikonen T. & Siro, A. 2011. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia. Raportit ja selvitykset 2011:6. Opetushallitus. Verkossa: http://osaavalahihoitaja2020.wikispaces.com/Kest%C3%A4v%C3%A4%C3%A4+kehityst%C3%A4+edist%C3%A4v%C3%A4+hoito-,+huolenpito-+ja+kasvatusty%C3%B6

Harju-Autti P. 2011. Ympäristötietoisuuden ytimessä on hyvä elämä. Teoksessa: Harju-Autti P., Neuvonen A., Hakkarainen (toim.) Ympäristötietoisuus - suomalaiset 2010-lukua tekemässä. S. 8-20. Ympäristöministeriö. Rakennustieto Oy. Helsinki.

Launis M & Lehtelä J. 2011. Ergonomian periaatteet ja käyttöalueet. Teoksessa Launis M & Lehtelä J. Ergonomia. Työterveyslaitos. Tampere: Tammerprint Oy. s. 17-38.

Prugh, T. 2013. Aitoon kestävään kehitykseen. Teoksessa Assadourian, E., Prugh, T. Maailman tila 2013. Onko liian myöhäistä? Worldwatch-instituutti. Helsinki: Gaudeamus Oy. 111-112.

Randelin, M. 2013. Sustainable Well-being at Work through Ergonomics via the Web-based Learning Program of Ergonetti. Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden laitos. Väitös. Kopijyvä Oy. Kuopio.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2010. Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Verkossa: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-14357.pdf

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura 2012. Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti. Kulttuurisesti kestävä kehitys -hankkeen väliraportti 2012. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 2. Verkossa: https://kulttuuriperintokasvatus-fi-bin.directo.fi/@Bin/98df2d9194ae4ceea59466ded4d9c2ff/1372331974/application/pdf/152402/KULTTUURISESTI%20KEST%C3%84V%C3%84%20KEHITY(84)S%20-%20K%C3%84SITTEIDEN%20KOONTI.pdf

Tamminen-Peter, L., Eloranta, M.-B., Kivivirta, M.-L., Mämmelä, E., Salokoski, I., Ylikangas, A. 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Opettajan käsikirja. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6. Helsinki: Yliopistopaino.

Tamminen-Peter, L., Moilanen, A. & Fagerström, V. 2010. Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla. Työterveyslaitos. Tampere: Tammerprint Oy.

Työterveyslaitos. 2013. Ergonomia. Verkossa: http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx

Tell, J. 2007. 100 tekoa maapallon puolesta. Otava. Helsinki.

Turun ammattikorkeakoulu. Vihreä polku. Kestävän kehityksen ympäristösivusto. Oppimateriaalit: Sosiaalinen kestävä kehitys. Verkossa: http://www.vihreapolku.info/kestava_kehitys/oppimateriaalit/kahdeksan_maapalloa/sosiaalinen_kestava_kehitys

United nations documentation services (toim.) 2012. Sisukkaat ihmiset, kestävä maailma. Valitsemisen arvoinen tulevaisuus. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin kestävän korkean tason paneelin raportti. Long Island City, NY.

Ympäristöministeriö. Mitä on kestävä kehitys? Verkossa: http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kestava_kehitys/Mita_on_kestava_kehitys