Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Kemikaalit

Tämän osion tavoitteena on, että:
- tunnistat haitalliset aineet ja mahdolliset haitalliset vaikutukset
- osaat suojautua haitallisilta aineilta
- osaat estää kemikaalien haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen.

Useat käyttämistämme kemikaaleista vaikuttavat haitallisesti ympäristöön ja ihmisen terveyteen. Kemikaalit saattavat käytössä aiheuttaa ärsytysoireita, muita terveysvaikutuksia tai herkistymistä eli allergiaa. Kemikaalien valmistuksesta, käytöstä ja jätteen käsittelystä aiheutuu päästöjä ilmaan, maaperään ja veteen.

Kemikaaleja käytetään esimerkiksi lääkinnässä ja desinfioinnissa, siivouksessa ja pyykinpesussa. Pesu- ja puhdistusaineet sisältävät monenlaisia kemiallisia yhdisteitä, joiden tarkoitus on esimerkiksi irrottaa likaa, tehostaa puhdistustulosta, poistaa tahroja ja antaa pesuaineelle tietty tuoksu ja ulkonäkö. Myös lääkkeet ovat kemikaaleja. Lääkkeistä jätteinä kerrotaan tarkemmin osiossa Vaaralliset jätteet.

Monet kemikaalit eivät hajoa jätevesien puhdistusprosessissa, ja jotkut haittaavat jäteveden puhdistusta tuhoamalla prosessissa käytettäviä mikrobeja. Kemikaalit tai niiden hajoamistuotteet saattavat joutua luontoon, missä ne aiheuttavat haittaa esimerkiksi vesieliöille. Esimerkiksi desinfioinnissa paljon käytetty natriumhypokloriitti on hyvin haitallista vesieliöille. Toiset kemikaalit taas kertyvät ravintoketjun mukana kasveihin, eläimiin ja lopulta ihmisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi pesuaineissa ja kosmetiikassa käytettävät synteettiset hajusteet tai jotkin hyönteismyrkyissä ja kasvinsuojeluaineissa käytetyt kemikaalit.

Raskasmetalleiksi kutsutaan tiettyjä ympäristölle ja terveydelle vaarallisia metalleja. Niiden haitalliset vaikutukset tulevat esille yleensä vasta suuremmilla pitoisuuksilla tai pitkäaikaisessa altistumisessa. Osa raskasmetalleista muuttuu ympäristömyrkyiksi, kun ne joutuvat ihmisen takia elolliseen luontoon. Ne säilyvät pitkään elollisen luonnon kierrossa ja kerääntyvät ravintoketjun huipulla oleviin eläimiin - ja ihmiseen - aiheuttaen esimerkiksi lisääntymisen häiriöitä. Raskasmetalleihin kuuluvat muun muassa elohopea, lyijy, kadmium, kromi, nikkeli ja kupari. Niitä sisältävät aineet ja laitteet on jätehuollossa käsiteltävä vaarallisina jätteinä.

Elohopeaa on käytetty lämpömittareissa, vanhanmallisissa verenpainemittareissa, hampaiden amalgaamipaikoissa, loisteputkissa, energiansäästölampuissa ja paristoissa sekä muun muassa torjunta- ja kasvinsuojeluaineissa. Elohopea kertyy helposti ravintoketjussa ja aiheuttaa erilaisia haitallisia terveysvaikutuksia. Onkin ehdotettu, että sen käyttö voitaisiin lopettaa lähivuosina kokonaan. Jätehuollossa muun muassa loisteputkista ja amalgaamista syntyvä elohopeajäte puhdistetaan ja otetaan talteen tislaamalla.

Lisätietoa terveyteen liittyvistä kemikaaleista ja ympäristömyrkyistä: - THL:n Ympäristömyrkyt ja terveys -sivusto
- Joutsenmerkin kemikaaliopas


Tuotteen raaka-aineet määrittävät pitkälti sen ympäristö- ja terveysvaikutukset. Muista siis nämä:

 • Vältä turhaa puhdistusaineiden käyttöä. Siivoaminen mikrokuitutuotteilla tai pelkällä vedellä riittää usein.
 • Valitse oikea aine oikeaan tarkoitukseen.
 • Noudata käyttö- ja annosteluohjeita. Suomessa vesi on yleensä pehmeää, jolloin pienin annostusohje riittää.
 • Suosi ympäristövastuullisia tuotteita.
 • Vältä tuotteita, jotka sisältävät hajusteita, liuottimia, aromaattisia yhdisteitä tai klooria.
 • Älä suosi voimakkaasti emäksisiä tai happamia aineita.
 • Käytä fosfaatittomia pesuaineita.

Työpaikalla vaaralliset kemikaalit pitää aina merkitä asianmukaisesti. Näiden kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on myös pidettävä saatavilla. Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jonka kemikaalien myyjä on velvollinen toimittamaan kemikaalin mukana. Käyttöturvallisuustiedotteesta selviävät:

 • kemikaalin ja sen valmistajan tai maahantuojan tiedot

 • koostumus ja tiedot vaaraa aiheuttavista aineosista

 • fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

 • terveydellistä vaaraa ja haittaa aiheuttavat tekijät

 • turvallisuus- ja suojaustoimenpiteet

 • käsittely ja varastointi

 • kemikaaleja koskevat määräykset

 • ensiapuohjeet

 • ohjeet tulipalon varalta ja päästöjen torjuminen

 • ympäristövaarallisuus ja jätteiden käsittely.

Työpaikalla on oltava ajantasainen luettelo siellä käytettävistä kemikaaleista. Luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että kemikaaleja varastoidaan ja käsitellään turvallisesti. Kemikaalit tulisi säilyttää alkuperäisissä pakkauksissa, jotka on merkitty asianmukaisella tavalla käyttö- ja turvallisuusohjeineen. Jos pakkaus joudutaan vaihtamaan, uusi pakkaus on merkittävä samoin kuin alkuperäinenkin.

Työnantajalla on oltava riittävästi tietoa työssä käytettävistä kemikaaleista tunnistaakseen niiden aiheuttamat vaarat ja arvioidakseen niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Työpaikalla käytettävien kemikaalien ominaisuuksiin sekä suojautumis- ja ensiaputoimenpiteisiin on tärkeää tutustua etukäteen. Kaikkien kemikaaleja käyttävien työntekijöiden tulisi hallita niiden oikeat käyttötavat. Työnantajan on annettava työntekijöille opastusta ja ohjausta kemiallisten tekijöiden turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Tarvittaessa hänen on laadittava kirjalliset vaarallisen kemikaalin käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä varmistuttava siitä, että työntekijä on omaksunut annetut ohjeet ennen työn aloittamista. Työantajalla on lisäksi oltava toimintasuunnitelma menettelytavoista onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden varalta.

Aina kannattaa myös miettiä, voisiko vaarallisen kemikaalin korvata vähemmän vaarallisella ja parantaa näin työturvallisuutta.

Kemikaalien varoitusmerkit

Vuoteen 2017 saakka markkinoilla olevissa tuotteissa saattaa olla kahdenlaisia kemikaalien varoitusmerkkejä muuttuvan lainsäädännön vuoksi. Oranssimustat varoitusmerkit korvataan puna-valko-mustilla merkeillä siirtymäajan kuluessa. Alla olevassa taulukossa esitellään uudet kemikaalien varoitusmerkit vasemmalla ja väistyvät varoitusmerkit oikealla.

Kemikaaleista ihmisten terveydelle aiheutuvat vaarat:

 • Välittömällä myrkyllisyydellä tarkoitetaan kemikaaleja, jotka jo hyvin pieninä annoksina aiheuttaa vakavan myrkytyksen tai johtaa kuolemaan.

 • Vakavalla silmävauriolla tarkoitetaan silmän kudosvauriota tai vakavaa fyysistä näön rappeutumista, joka syntyy, kun kemikaalia joutuu silmään. Silmä-ärsytyksellä tarkoitetaan muutoksia, jotka ovat täysin palautuvia.

 • Hengitysteitä herkistävä kemikaali aiheuttaa hengitettynä hengitysteiden yliherkkyyttä. Ihoa herkistävä kemikaali aiheuttaa puolestaan allergisen reaktion joutuessaan iholle.

 • Ihosyövyttävyydellä tarkoitetaan pysyvän ihovaurion ilmaantumista, kun taas ihoärsytyksellä tarkoitetaan palautuvan ihovaurion ilmaantumista, enintään neljä tuntia kestäneen kemikaalin annostelun jälkeen.

 • Elinkohtainen myrkyllisyys määritellään erityiseksi, kohde-elimessä ilmeneväksi myrkkyvaikutukseksi, joka johtuu kerta-altistumisesta tai toistuvasta altistumisesta kemikaalille.

 • Syöpävaarallinen (karsinogeeninen) kemikaali aiheuttaa syöpää ihmisessä tai koe-eläimessä.

 • Genotoksisilla kemikaaleilla on perimää vaurioittavia vaikutuksia. Mutaatio on pysyvä, periytyvä geneettinen muutos tai sen perustana oleva DNA:n muutos.

 • Lisääntymiselle vaarallisiin vaikutuksiin kuuluvat haitalliset vaikutukset ihmisten sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen sekä jälkeläisten kehityshäiriöt.

 • Aspiraatiovaaraan sisältyy vakavia välittömiä vaikutuksia kuten kemiallinen keuhkokuume, eriasteisia keuhkovammoja tai aspiraatiosta johtuva kuolema. Aspiraatiolla tarkoitetaan nesteen tai kiinteän kemikaalin joutumista suoraan suu- tai nenäontelon kautta tai epäsuorasti oksentamisen seurauksena henkitorveen ja alahengityselimiin.

 • Helposti syttyvät tai räjähtävät kemikaalit voivat aiheuttaa tapaturmariskin.

Jos vaarallista kemikaalia tai vaarallista työmenetelmää ei voida poistaa tai korvata, tulee terveysvaaraa välttää valitsemalla turvallisimmat työmenetelmät sekä laitteet ja materiaalit. On myös huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tai käytettävä muita, esimerkiksi rakenteellisia suojatoimia. Jos altistumista ei voida estää, on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakäsineitä ja -vaatteita sekä hengityssuojaimia.

Lisätietoa kemikaaliturvallisuudesta löytyy Työterveyslaitoksen nettisivuilta ja Työsuojeluhallinnon nettisivuilta.